กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Assoc. Prof. WANTANEE PHANPRASIT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 2602

Email: wantanee.pha@mahidol.ac.th , phwpp2@gmail.com

Dr.P.H. (Industrial Hygiene), University of Alabama at Birmingham, U.S.A


นาย ชัชชัย ธนโชคสว่าง

Mr. CHATCHAI THANACHOKSAWANG

เบอร์ภายใน: 2601

Email: chatchai.tha@mahidool.ac.th , chai_7048@hotmail.com

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยนันต์ แท่งทอง

Asst. Prof. CHAIYANUN TANGTONG

เบอร์ภายใน: 2605

Email: chaiyanun.tan@mahidol.ac.th , phcttocc@gmail.com

Ph.D (Environmental Engineering), Michigan State University, U.S.A

นาย ฐิติพันธ์ เหลืองอมรไพศาล

Mr. THITIPHAN LAUNGAMORNPAISAN

เบอร์ภายใน: 2601

Email: thitipan.lan@mahidol.ac.th

ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),

อาจารย์ เด่นศักดิ์ ยกยอน

Lect. DENSAK YOGYORN

เบอร์ภายใน: 6616

Email: densak.yog@mahidol.ac.th , densak.yogyorn@gmail.com

ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อาจารย์ นพ.สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล

Lect. SUTTINUN CHANTANAKUL

เบอร์ภายใน: 2604

Email: suttinun.cha@mahidol.ac.th

MD. อ.ว.(อาชีวเวชศาสตร์) (เวชศาสตร์ครอบครัว), Gullas College of Medicine, University of the Visayas, Philippines

อาจารย์ นพนันท์ นานคงแนบ

Lect. NOPPANUN NANKONGNAB

เบอร์ภายใน: 2606

Email: noppanun.nan@mahidol.ac.th

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ประมุข โอศิริ

Assoc. Prof. PRAMUK OSIRI

เบอร์ภายใน:

Email: pramuk.osi@mahidol.ac.th , phpos@yahoo.com

Sc.D. (Industrial Hygiene), University of the Massachusetts Lowell, U.S.A.

นางสาว ปาจรีย์ กุณฑลบุตร

MS. PAJAREE KUNTHONBUT

เบอร์ภายใน: 2601

Email: pajaree.kon@mahidol.ac.th , ploybeach@hotmail.com

วท.ม (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว พนิตนาฏ จักรเพชร

MS. PANITNART JAKPET

เบอร์ภายใน: 2601

Email: panitnart.jak@mahidol.ac.th

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ พรพิมล กองทิพย์

Professor PORNPIMOL KONGTIP

เบอร์ภายใน: 2606

Email: pornpimol.kon@mahidol.ac.th

Ph.D. (Occupational Health Science), McGill University, Canada

อาจารย์ วรกมล บุณยโยธิน

Lect. VORAKAMOL BOONYAYOTHIN

เบอร์ภายใน: 2604

Email: vorakamol.boo@mahidol.ac.th , vorakamol_b@hotmail.com

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Assoc. Prof. WANTANEE PHANPRASIT

เบอร์ภายใน: 2602

Email: wantanee.pha@mahidol.ac.th , phwpp2@gmail.com

Dr.P.H. (Industrial Hygiene), University of Alabama at Birmingham, U.S.A

นาง ศรีวรรณ พรมกัณฑ์

MS. SRIWAN PROMKAN

เบอร์ภายใน: 2601

Email: sriwan.pro@mahidol.ac.th

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ สรา อาภรณ์

Assoc. Prof. SARA ARPHORN

เบอร์ภายใน: 2623

Email: sara.arp@mahidol.ac.th , sara.arphorn@gmail.com

Dr.Biol.Hum (Toxicologie), Ulm University, Germany

อาจารย์ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

Lect. AMARIN KONGTAWELERT

เบอร์ภายใน: 6605

Email: amarin.kon@mahidol.com , yankyyod@hotmail.com

D.Eng (Civil and Environmental Engineering), Cleveland State University, Ohio :U.S.A

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th