กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Assoc. Prof. WANTANEE PHANPRASIT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 2602

Email: wantanee.pha@mahidol.ac.th , phwpp2@gmail.com


นาย ชัชชัย ธนโชคสว่าง

Mr. CHATCHAI THANACHOKSAWANG

เบอร์ภายใน: 2601

Email: chatchai.tha@mahidool.ac.th , chai_7048@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยนันต์ แท่งทอง

Asst. Prof. CHAIYANUN TANGTONG

เบอร์ภายใน: 2605

Email: chaiyanun.tan@mahidol.ac.th , phcttocc@gmail.com

นาย ฐิติพันธ์ เหลืองอมรไพศาล

Mr. THITIPHAN LAUNGAMORNPAISAN

เบอร์ภายใน: 2601

Email: thitipan.lan@mahidol.ac.th

อาจารย์ เด่นศักดิ์ ยกยอน

Lect. DENSAK YOGYORN

เบอร์ภายใน: 6616

Email: densak.yog@mahidol.ac.th , densak.yogyorn@gmail.com

อาจารย์ นพนันท์ นานคงแนบ

Lect. NOPPANUN NANKONGNAB

เบอร์ภายใน: 2606

Email: noppanun.nan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ประมุข โอศิริ

Assoc. Prof. PRAMUK OSIRI

เบอร์ภายใน:

Email: pramuk.osi@mahidol.ac.th , phpos@yahoo.com

นางสาว ปาจรีย์ กุณฑลบุตร

MS. PAJAREE KUNTHONBUT

เบอร์ภายใน: 2601

Email: pajaree.kon@mahidol.ac.th , ploybeach@hotmail.com

นางสาว พนิตนาฏ จักรเพชร

MS. PANITNART JAKPET

เบอร์ภายใน: 2601

Email: panitnart.jak@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ พรพิมล กองทิพย์

Professor PORNPIMOL KONGTIP

เบอร์ภายใน: 2606

Email: pornpimol.kon@mahidol.ac.th

อาจารย์ วรกมล บุณยโยธิน

Lect. VORAKAMOL BOONYAYOTHIN

เบอร์ภายใน: 2604

Email: vorakamol.boo@mahidol.ac.th , vorakamol_b@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Assoc. Prof. WANTANEE PHANPRASIT

เบอร์ภายใน: 2602

Email: wantanee.pha@mahidol.ac.th , phwpp2@gmail.com

นาง ศรีวรรณ พรมกัณฑ์

MS. SRIWAN PROMKAN

เบอร์ภายใน: 2601

Email: sriwan.pro@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ สรา อาภรณ์

Assoc. Prof. SARA ARPHORN

เบอร์ภายใน: 2623

Email: sara.arp@mahidol.ac.th , sara.arphorn@gmail.com

อาจารย์ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

Lect. AMARIN KONGTAWELERT

เบอร์ภายใน: 6605

Email: amarin.kon@mahidol.com , yankyyod@hotmail.com

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th