กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ไชยนันต์ แท่งทอง

Asst. Prof. Dr. CHAIYANUN TANGTONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2605

chaiyanun.tan@mahidol.ac.th

นาย ก้องปพันธุ์ เหลืองอมรไพศาล

Mr. KONGPAPAN LAUNGAMORNPAISAN

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2601

thitipan.lan@mahidol.ac.th

นาย ชัชชัย ธนโชคสว่าง

Mr. CHATCHAI THANACHOKSAWANG

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1134

chatchai.thn@mahidol.ac.th

นาย เด่นศักดิ์ ยกยอน

Lect. Dr. DENSAK Yogyorn

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6616

densak.yog@mahidol.ac.th

นาย นพนันท์ นานคงแนบ

Asst. Prof. Dr. NOPPANUN NANKONGNAB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2606

noppanun.nan@mahidol.ac.th

นาย ประมุข โอศิริ

Assoc. Prof. Dr. PRAMUK O-SIRI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

pramuk.osi@mahidol.ac.th

นางสาว ปาจรีย์ กุณฑลบุตร

Lect. Dr. PAJAREE KONTHONBUT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1134

pajaree.kon@mahidol.ac.th

นางสาว พนิตนาฏ จักรเพชร

Miss PANITNAD JUKPHET

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2601

panitnart.jak@mahidol.ac.th

นางสาว พรพิมล กองทิพย์

Prof. Dr. PORNPIMOL KONGTIP

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2606

pornpimol.kon@mahidol.ac.th

นางสาว วรกมล บุณยโยธิน

Asst. Prof. Dr. Vorakamol Boonyayothin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2604

vorakamol.boo@mahidol.ac.th

นางสาว วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Assoc. Prof. Dr. WANTANEE PHANPRASIT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2602

wantanee.pha@mahidol.ac.th

นาย วิสันติ เลาหอุดมโชค

Lect. Dr. WISANTI LAOHAUDOMCHOK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6608

wisanti.lhk@mahidol.ac.th

นาง ศรีวรรณ พรมกัณฑ์

Mrs. SRIWAN PROMKAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2601

sriwan.pro@mahidol.ac.th

น.ส. สรา อาภรณ์

Assoc. Prof. Dr. SARA ARPHORN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2623

sara.arp@mahidol.ac.th

นางสาว สายศรัทธา นุ่มนวล

Lect. Dr. SAISATTHA NOOMNUAL

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2604

saisattha.noo@mahidol.ac.th

นาง สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

Asst. Prof. Dr. SUCHINDA JARUPAT MARUO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2605

suchinda.jar@mahidol.ac.th

นาย สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล

Lect. SUTTINUN CHANTANAKUL

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2604

suttinun.cha@mahidol.ac.th

นาย สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ

Lect. Dr. SUMATE PENGPUMKIAT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2623

sumate.pen@mahidol.ac.th

นาย อริยะ บุญงามชัยรัตน์

Lect. Dr. ARIYA BUNNGAMACHAIRAT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6608

ariya.bun@mahidol.ac.th

นาย อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

Asst. Prof. Dr. AMARIN KONGTAWELERT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6605

amarin.kon@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103