กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยชุมชน

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย กิตติพงศ์ พลเสน

Asst. Prof. KITTIPONG PONSEN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

kittipong.pon@mahidol.ac.th

นางสาว จุฑาทิพย์ คงปั้น

Miss JUTATIP KONGPUN

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

jutatip.kon@mahidol.ac.th

นาย ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล

Mr. NUTTAWAT NINKARNJANAKUN

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

nuttawat.nin@mahidol.ac.th

นางสาว ทวีวรรณ เปลี่ยนม่วง

Miss TAWEEWAN PLIANMOUNG

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3501

taweewan.pli@mahidol.ac.th

นาง ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Assoc. Prof. Dr. TASSANEE SILAWAN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม

4777

tasanee.sil@mahidol.ac.th

นางสาว เพชรีภรณ์ ศรีบุศกร

Miss Petchareeporn Sributsakorn

ตำแหน่งวิชาการ:

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

petchareeporn.sri@mahidol.ac.th

นางสาว เพชรีภรณ์ ศรีบุศกร

Miss PETCHAREEPORN SRIBUTSAKORN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

petchareeporn.sri@mahidol.ac.th

นาย ภูเบศร์ แสงสว่าง

Lect. Dr. PHUBET SAENGSAWANG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

phubet.sae@mahidol.ac.th

นาย ระพีพันธ์ จอมมะเริง

Lect. Dr. RAPEEPUN JOMMAROENG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4703

Rapeepun.jom@mahidol.ac.th

นางสาว อังสนา บุญธรรม

Asst. Prof. Dr. ANGSANA BOONTHUM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4702

angsana.boo@mahidol.ac.th

นางสาว อุมาวดี เหลาทอง

Asst. Prof. Dr. UMAWADEE LAOTHONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

umawadee.lao@mahidol.ac.th

นาย ประศักดิ์ สันติภาพ

Lect. Dr. PRASAK SANTIPARP

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

prasak.san@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

นางสาว ระวิพิมพ์ อุดมโภชน์

Miss RAWIPIM UDOMPOT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

rawipim.udo@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นางสาว อัจฉรา วรารักษ์

Lect. Dr. AJCHARA VARARUK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

ajchara.var@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ถึงแก่กรรม

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103