กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยชุมชน

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร

Lect. MISS NITCHAPHAT KHANSAKORN

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 4701

Email: pkunsakorn@hotmail.com

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ กิตติพงศ์ พลเสน

Lect. KITTIPONG Ponsen

เบอร์ภายใน: 4703

Email: kittipong.pon@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร

Lect. MISS NITCHAPHAT KHANSAKORN

เบอร์ภายใน: 4701

Email: pkunsakorn@hotmail.com

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Asst. Prof. TASSANEE SILAWAN

เบอร์ภายใน: 4777

Email: tsilawan@gmail.com

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ธารทิพย์ เกตุตะคุ

TARNTIP TARNTIP

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

นส. นิภัทรา เทพนิมิตร

เบอร์ภายใน: 4701

Email: niphatthra.the@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (), มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยา เกตุตะคุ

Witaya Kettaku

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

วิสุทธ์ ดวงสว่าง

Visut Danugsawang

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา บุญธรรม

Asst. Prof. MISS ANGSANA BOONTHUM

เบอร์ภายใน: 4702

Email: angsana.boo@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร. อัจฉรา วรารักษ์

Lect. MISS AJCHARA VARARUK

เบอร์ภายใน: 4701

Email: ajchara.var@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), The University of Manchester

ดร. อุมาวดี เหลาทอง

Lect. MISS UMAWADEE LAOTONG

เบอร์ภายใน: 4701

Email: umawadee.lao@mahidol.ac.th

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th