กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยชุมชน

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร

Lect. MISS NITCHAPHAT KHANSAKORN

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 4701

Email: pkunsakorn@hotmail.com

ปร.ด (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล


อาจารย์ กิตติพงศ์ พลเสน

Lect. KITTIPONG Ponsen

เบอร์ภายใน: 4703

Email: kittipong.pon@mahidol.ac.th

ศศ.ม (ประชากรศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอาจารย์ จุทาทิพย์ คงปั้น

Lect. JUTATIP KONGPAN

เบอร์ภายใน: 4703

Email: jutatip1412@gmail.com

วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการะบาด), มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล

Mr. Nuttawat Ninkarnjanakun

ผู้ช่วยอาจารย์

เบอร์ภายใน: 4701

Email: nuttawat.nin@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภบาลสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร

Lect. MISS NITCHAPHAT KHANSAKORN

เบอร์ภายใน: 4701

Email: pkunsakorn@hotmail.com

ปร.ด (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Asst. Prof. TASSANEE SILAWAN

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 4777

Email: tsilawan@gmail.com

ปร.ด (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล

ธารทิพย์ เกตุตะคุ

TARNTIP TARNTIP

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

นส. นิภัทรา เทพนิมิตร

เบอร์ภายใน: 4701

Email: niphatthra.the@mahidol.ac.th

(),

วิทยา เกตุตะคุ

Witaya Kettaku

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

วิสุทธ์ ดวงสว่าง

Visut Danugsawang

เบอร์ภายใน:

Email:

(),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม

Asst. Prof. MISS ANGSANA BOONTHUM

เบอร์ภายใน: 4702

Email: angsana.boo@mahidol.ac.th

ปร.ด (ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร. อัจฉรา วรารักษ์

Lect. MISS AJCHARA VARARUK

เบอร์ภายใน: 4701

Email: ajchara.var@mahidol.ac.th

ปร.ด (Information System Engineering), The University of Manchester

ดร. อุมาวดี เหลาทอง

Lect. MISS UMAWADEE LAOTONG

เบอร์ภายใน: 4701

Email: umawadee.lao@mahidol.ac.th

ปร.ด (ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th