กลับหน้าหลัก

ภาควิชาอนามัยชุมชน

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

Asst. Prof. TASSANEE SILAWAN

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 4777

Email: tsilawan@gmail.com


อาจารย์ กิตติพงศ์ พลเสน

Lect. KITTIPONG Ponsen

เบอร์ภายใน: 4703

Email: kittipong.pon@mahidol.ac.th

นาย ณัฐวัชร์ นิลกาญจนกุล

Mr. Nuttawat Ninkarnjanakun

ผู้ช่วยอาจารย์

เบอร์ภายใน: 4701

Email: nuttawat.nin@mahidol.ac.th

ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร

Lect. MISS NITCHAPHAT KHANSAKORN

เบอร์ภายใน: 4701

Email: pkunsakorn@hotmail.com

นส. นิภัทรา เทพนิมิตร

เบอร์ภายใน: 4701

Email: niphatthra.the@mahidol.ac.th

วิทยา เกตุตะคุ

Witaya Kettaku

เบอร์ภายใน:

Email:

ดร. อัจฉรา วรารักษ์

Lect. MISS AJCHARA VARARUK

เบอร์ภายใน: 4701

Email: ajchara.var@mahidol.ac.th

ดร. อุมาวดี เหลาทอง

Lect. MISS UMAWADEE LAOTONG

เบอร์ภายใน: 4701

Email: umawadee.lao@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th