กลับหน้าหลัก

งานวิจัยและวิชาการ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. ศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

Miss Sasiluck Boonprasert

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1127

Email: sasiluck.boo@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)), มหาวิทยาลัยนเรศวร


น.ส. กรกช รามโกมุท

Miss Korakot Ramkomut

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 7404

Email: korakot.ram@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (สม.ม. (มานุษยวิทยา)), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์

Miss Krittiya Trakoonborisut

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1127

Email: krittiya.tra@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) และ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาว ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์

Miss Thitirat Boonsawat

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน: 1412

Email: thitirat.boo@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์

Miss Pimprapa Suktassanee

นักวิชาการสารสนเทศ

เบอร์ภายใน: 7404

Email: pimprapa.suk@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (พบ.ม. (สถิติประยุกต์)), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

น.ส. ศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

Miss Sasiluck Boonprasert

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1127

Email: sasiluck.boo@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)), มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. สุพิชญา ทองดี

Miss Supitchaya Thongdee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1412

Email: supitchaya.tho@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)), มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th