กลับหน้าหลัก

งานวิจัยและวิชาการ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ

Miss SASILUCK BOONPRASERT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ

1127

sasiluck.boo@mahidol.ac.th

นางสาว กรกช รามโกมุท

Miss KORAKOT RAMKOMUT

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1414

korakot.ram@mahidol.ac.th

นางสาว กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์

Miss KRITTIYA TRAKOONBORISUT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1127

krittiya.tra@mahidol.ac.th

นางสาว ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์

Miss THITIRAT BOONSAWAT

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1412

thitirat.boo@mahidol.ac.th

นางสาว พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์

Miss PIMPRAPA SUKTASSANEE

นักวิชาการสารสนเทศ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1414

pimprapa.suk@mahidol.ac.th

นาง สุพิชญา บุตรราช

Miss SUPITCHAYA BUTRRAT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1412

supitchaya.tho@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103