จำนวนศิษย์เก่าจำแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 443
อนามัยชุมชน
3.71%
วิทยาศาสตบัณฑิต 2
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.02%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1
Environmental Health
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1
ชีวสถิติ
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 24
โภชนวิทยา
0.20%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 34
โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
0.28%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1
โภชนวิทยาแะการกำหนดอาหาร
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.02%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 11
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.09%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
0.02%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 47
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
0.39%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 59
สุขศึกษา
0.49%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 55
สุขาภิบาล
0.46%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 17
อนามัยชุมชน
0.14%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1
อนามัยชุมชุม
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 3
อาชีวอนามัย
0.03%
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1,046
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8.75%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณศาสตร์) 1
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0.01%
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาตร์) 1
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.01%
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
Environmental Health
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 2
Health Education and Behavioural Science
0.02%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 685
โภชนวิทยา
5.73%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 28
โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
0.23%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 6
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
0.05%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 7
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.06%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 315
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
2.63%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 229
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
1.92%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 929
สุขศึกษา
7.77%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 18
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0.15%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 7
สุขาภิบาล
0.06%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 65
อนามัยชุมชน
0.54%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 2
อนามัยสิ่งแวดล้อม
0.02%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
อาชีวอนามัย
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 612
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.12%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 68
อาหารและโภชนาการ
0.57%
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 1
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.01%
วิทยาศาสตรบํณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 2
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0.02%
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1
Community Health Services Development
0.01%
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3
การสาธารณสุขทั่วไป
0.03%
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3
บริหารสาธารณสุข
0.03%
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1,356
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
11.34%
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3
สาธารณสุขทั่วไป
0.03%
หลักสูตร
Master of Science 1
Biostatistics and Epidemiology
0.01%
Master of Science 1
Environmental Health
0.01%
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 1
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ภาคพิเศษ
0.01%
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 60
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)
0.50%
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 86
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
0.72%
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 1
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคปกติ)
0.01%
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 25
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติ)
0.21%
ภาษาไทย ภาคปกติ 1
เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม
0.01%
วท.ม. 20
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
0.17%
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 30
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
0.25%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
เอกบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
0.01%
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 1
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มจุลชีววิทยา
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1
Epidemiology
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 265
ชีวสถิติ
2.22%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 176
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.47%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3
เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม
0.03%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1
เทคโโลยีสิ่งแวดล้แม
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1
บริหารสาธารณสุข
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 11
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มจุลชีววิทยา
0.09%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 54
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา
0.45%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
0.02%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
0.03%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 21
สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (นานาชาติ)
0.18%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 130
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย(ภาคปกติ)
1.09%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 143
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย(ภาคพิเศษ)
1.20%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 98
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0.82%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 132
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.10%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 8
อนามัยครอบครัว
0.07%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 9
อนามัยครอบครัว ภาคพิเศษ
0.08%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1
อนามัยครอบครัวภาคพิเศษ
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 3
Primary Health Care
0.03%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
Public Health Administration
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 209
การบริหารโรงพยาบาล
1.75%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 20
การบริหารโรงพยาบาลการแพทย์และสาธาณสุข
0.17%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 57
การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ)
0.48%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 82
การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ)
0.69%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 160
บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
1.34%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 212
บริหารสาธารณสุข
1.77%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 60
บริหารสาธารณสุข(ภาคปกติ)
0.50%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 308
บริหารสาธารณสุข(ภาคพิเศษ)
2.58%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 296
พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ)
2.48%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 124
พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ)
1.04%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 216
โภชนวิทยา
1.81%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 54
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
0.45%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 824
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
6.89%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 25
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0.21%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 85
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(ภาคปกติ)
0.71%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 136
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(ภาคพิเศษ)
1.14%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 413
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3.45%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 105
อนามัยครอบครัว
0.88%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
อนามัยชุมชน
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 61
อนามัยสิ่งแวดล้อม
0.51%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 2
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
0.02%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
อาหารและโภชนาการ
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
เอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ)
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข(ภาคพิเศษ) 2
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
0.02%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข 2
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
0.02%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 168
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา
1.41%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 1
อนมัยครอบครัว
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 1
อนามัยครอบครัว
0.01%
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 174
อนามัยครอบครัว
1.46%
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้่อม
0.01%
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 5
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0.04%
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1
เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม
0.01%
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มจุลชีววิทยา
0.01%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2
Urban Health
0.02%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 20
การบริหารโรงพยาบาล
0.17%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 9
การวิจัยสาธารณสุข
0.08%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 4
การส่งเสริมโภชนาการ
0.03%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 11
การส่งเสริมสุขภาพ
0.09%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 118
การสาธารณสุขทั่วไป
0.99%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 27
ทันตสาธารณสุข
0.23%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1
บริหารสาธารณสุข
0.01%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1
โภชนวิทยา
0.01%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 246
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
2.06%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1
ส่งเสิรมสุขภาพ
0.01%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 44
สาธารณสุขทั่วไป
0.37%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3
สุขศึกษา
0.03%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 9
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0.08%
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2
อนามัยครอบครัว
0.02%
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)
0.02%
หลักสูตร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0.02%
นานาชาติ 1
โภชนาการสาธารณสุข
0.01%
นานาชาติ 1
วิทยาการระบาด
0.01%
ปร.ด. 10
จุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนาชาติ)
0.08%
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 19
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
0.16%
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 1
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0.01%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
การพยาบาลสาธารณสุข
0.01%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 21
บริหารสาธารณสุข
0.18%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
โภชนาการสาธารณสุข
0.03%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
โภชนาการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ
0.02%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5
โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
0.04%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3
วิทยาการระบาด
0.03%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0.03%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 1
วิทยาการระบาด
0.01%
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 10
โภชนบำบัด
0.08%
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
0.01%
ยังไม่ระบุหลักสูตร 13
ชีวสถิติ
0.11%
ยังไม่ระบุหลักสูตร 5
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
0.04%
ยังไม่ระบุหลักสูตร 1
บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
0.01%
ยังไม่ระบุหลักสูตร 5
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
0.04%
ยังไม่ระบุหลักสูตร 37
วิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
0.31%
ยังไม่ระบุหลักสูตร 8
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
0.07%
วท.ม. 2
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
0.02%
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 1
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
0.01%
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 1
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
0.01%
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ) 1
วิทยาการระบาด
0.01%
อนุปริญญา 1
สุขาภิบาล
0.01%