จำนวนศิษย์เก่าจำแนกตามภาควิชา
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 733
7.66%
ภาควิชาจุลชีววิทยา 247
2.58%
ภาควิชาชีวสถิติ 301
3.15%
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 1,019
10.65%
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 112
1.17%
ภาควิชาระบาดวิทยา 262
2.74%
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 859
8.98%
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 259
2.71%
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 1,697
17.74%
ภาควิชาอนามัยครอบครัว 301
3.15%
ภาควิชาอนามัยชุมชน 528
5.52%
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2,061
21.54%
ภาควิชาโภชนวิทยา 1,099
11.49%
หลักสูตร ส.ม. 44
0.46%