จำนวนศิษย์เก่าจำแนกตามปีสำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา ยังไม่ระบุ

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาจุลชีววิทยา21 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ84 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข187 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา73 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม240 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์126 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว37 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย257 ราย
หลักสูตร ส.ม.5 ราย
รวม1,030 ราย

ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข1 ราย
รวม1 ราย

ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข15 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา5 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา2 ราย
รวม22 ราย

ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข20 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา6 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา4 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย64 ราย
รวม94 ราย

ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข16 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา5 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา3 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา8 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล6 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย60 ราย
รวม98 ราย

ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข43 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา11 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ1 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา3 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา9 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล11 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน14 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย61 ราย
รวม153 ราย

ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข28 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา4 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา2 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา11 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล10 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว7 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน11 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย57 ราย
รวม136 ราย

ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข25 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา8 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ4 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา3 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา4 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล12 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว2 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย60 ราย
รวม118 ราย

ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข28 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา2 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา5 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา11 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล9 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว19 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน1 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย58 ราย
รวม139 ราย

ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข18 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ10 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข1 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา7 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา51 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา42 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม45 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล16 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว23 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน35 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย55 ราย
รวม303 ราย

ปีการศึกษา 2556

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข19 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา1 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ3 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข1 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา5 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา7 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล12 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว2 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน29 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย53 ราย
รวม132 ราย

ปีการศึกษา 2555

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข13 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา7 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ8 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข7 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา7 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา39 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา12 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม5 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์29 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน81 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย54 ราย
รวม271 ราย

ปีการศึกษา 2554

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข25 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา9 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ1 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข27 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา10 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา6 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา8 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม6 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล1 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์16 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว10 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน30 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย70 ราย
รวม219 ราย

ปีการศึกษา 2553

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข29 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา9 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข31 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา7 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา4 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม6 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์25 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว2 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน39 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย74 ราย
รวม232 ราย

ปีการศึกษา 2552

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข16 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา7 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ8 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข31 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา2 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา17 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา6 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์19 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน29 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย66 ราย
รวม214 ราย

ปีการศึกษา 2551

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข24 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา7 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ5 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข23 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา4 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา6 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา7 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม12 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์19 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน32 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย79 ราย
รวม223 ราย

ปีการศึกษา 2550

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข9 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา9 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ2 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข35 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา6 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา10 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา6 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม1 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์9 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน16 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย48 ราย
รวม156 ราย

ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข13 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา7 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ7 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข15 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา6 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา2 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา7 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์18 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน12 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย61 ราย
รวม156 ราย

ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข11 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา1 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ5 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข10 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา5 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม9 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว1 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน3 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย59 ราย
รวม104 ราย

ปีการศึกษา 2547

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข30 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา8 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ2 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา1 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา6 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม3 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน5 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย51 ราย
รวม112 ราย

ปีการศึกษา 2546

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข31 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ9 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข17 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา8 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา17 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา5 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม12 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล2 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์5 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว9 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน17 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย105 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม238 ราย

ปีการศึกษา 2545

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข16 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข22 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา7 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา15 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา9 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม10 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์7 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว14 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน9 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย77 ราย
หลักสูตร ส.ม.15 ราย
รวม210 ราย

ปีการศึกษา 2544

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข36 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ5 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข2 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา5 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา29 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา3 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม10 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล4 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน19 ราย
รวม119 ราย

ปีการศึกษา 2543

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข33 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ26 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข33 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา2 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา3 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา4 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม26 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล11 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์50 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน2 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย57 ราย
หลักสูตร ส.ม.2 ราย
รวม255 ราย

ปีการศึกษา 2542

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข35 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ12 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข55 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา3 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา41 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา3 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล16 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์60 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว10 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย35 ราย
หลักสูตร ส.ม.3 ราย
รวม280 ราย

ปีการศึกษา 2541

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข35 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข27 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา3 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา37 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา7 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม56 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล27 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์31 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว11 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน7 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย89 ราย
หลักสูตร ส.ม.4 ราย
รวม340 ราย

ปีการศึกษา 2540

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข34 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ3 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข86 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา5 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา24 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา8 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม22 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล16 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์59 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน15 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย45 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม324 ราย

ปีการศึกษา 2539

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข27 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ2 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข90 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา4 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา32 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา8 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม27 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล24 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์75 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว11 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน6 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย30 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม337 ราย

ปีการศึกษา 2538

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข18 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ5 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข77 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา3 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา32 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา2 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม16 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล15 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์47 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน2 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย40 ราย
รวม263 ราย

ปีการศึกษา 2537

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข21 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ7 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข61 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา22 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม29 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล18 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์39 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน4 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย27 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม235 ราย

ปีการศึกษา 2536

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข1 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ3 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข37 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา53 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม51 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล12 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์28 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว11 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน13 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย27 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม237 ราย

ปีการศึกษา 2535

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข17 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ7 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข33 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา35 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม12 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์18 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว7 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน12 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย21 ราย
หลักสูตร ส.ม.2 ราย
รวม167 ราย

ปีการศึกษา 2534

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข11 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข26 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา26 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม14 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล2 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์41 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน5 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย26 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม163 ราย

ปีการศึกษา 2533

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข6 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ2 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข27 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา25 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม13 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์24 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว4 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน8 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย23 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม136 ราย

ปีการศึกษา 2532

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข13 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ8 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข12 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา23 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม14 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล9 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์31 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว4 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน9 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย28 ราย
รวม151 ราย

ปีการศึกษา 2531

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข8 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข15 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา16 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม12 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล2 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์29 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว4 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน4 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย20 ราย
รวม116 ราย

ปีการศึกษา 2530

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข6 ราย
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข14 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา19 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม12 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล7 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์40 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน4 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย17 ราย
รวม130 ราย

ปีการศึกษา 2529

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ5 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข5 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา25 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม15 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์53 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว5 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน13 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย12 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม137 ราย

ปีการศึกษา 2528

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ1 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข4 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา25 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม14 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์29 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว7 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน6 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย7 ราย
หลักสูตร ส.ม.2 ราย
รวม95 ราย

ปีการศึกษา 2527

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ5 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข6 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา32 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม6 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์48 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว6 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน4 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย5 ราย
รวม112 ราย

ปีการศึกษา 2526

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ3 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข1 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา31 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม8 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์51 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว3 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน5 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย7 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม110 ราย

ปีการศึกษา 2525

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ2 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา26 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา1 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 ราย
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล2 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์49 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว8 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน3 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย8 ราย
รวม106 ราย

ปีการศึกษา 2524

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ6 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา16 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม5 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์65 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว4 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน6 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย4 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม107 ราย

ปีการศึกษา 2523

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ2 ราย
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข1 ราย
ภาควิชาโภชนวิทยา2 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม8 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์55 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว4 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน4 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย5 ราย
รวม81 ราย

ปีการศึกษา 2522

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา18 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์42 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว3 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2 ราย
รวม68 ราย

ปีการศึกษา 2521

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา13 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์6 ราย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว1 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย6 ราย
รวม33 ราย

ปีการศึกษา 2520

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา6 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม5 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์12 ราย
รวม23 ราย

ปีการศึกษา 2519

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา22 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม5 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์49 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 ราย
รวม79 ราย

ปีการศึกษา 2518

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา30 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม8 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์37 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย4 ราย
รวม79 ราย

ปีการศึกษา 2517

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา19 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม13 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์29 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย7 ราย
รวม68 ราย

ปีการศึกษา 2516

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา40 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม10 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์48 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย7 ราย
รวม105 ราย

ปีการศึกษา 2515

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา25 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม10 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์57 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย11 ราย
รวม103 ราย

ปีการศึกษา 2514

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา29 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม4 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์52 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย9 ราย
หลักสูตร ส.ม.1 ราย
รวม95 ราย

ปีการศึกษา 2513

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา28 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม5 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์47 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย9 ราย
รวม89 ราย

ปีการศึกษา 2512

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา24 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม8 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์46 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 ราย
รวม81 ราย

ปีการศึกษา 2511

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา17 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์52 ราย
รวม76 ราย

ปีการศึกษา 2510

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา10 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม8 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์9 ราย
รวม27 ราย

ปีการศึกษา 2509

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา1 ราย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์14 ราย
รวม22 ราย

ปีการศึกษา 2508

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม3 ราย
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1 ราย
รวม4 ราย

ปีการศึกษา 2507

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม1 ราย
รวม1 ราย

ปีการศึกษา 2506

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม5 ราย
รวม5 ราย

ปีการศึกษา 2504

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม2 ราย
รวม2 ราย

ปีการศึกษา 2503

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม4 ราย
รวม4 ราย

ปีการศึกษา 2497

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม1 ราย
รวม1 ราย

ปีการศึกษา

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข3 ราย
ภาควิชาจุลชีววิทยา120 ราย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา6 ราย
ภาควิชาระบาดวิทยา55 ราย
ภาควิชาอนามัยชุมชน14 ราย
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 ราย
รวม199 ราย