ข้อมูลการได้รับรางวัล

ปี ปี 2

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
3323278 - นาง ศรีวรรณา ตันศิริวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))

ปี 2564

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2564
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2223140 - รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (อนามัยครอบครัว)
2โล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น คนดี ศรี ว.พ.บ. กรุงเทพ ประเภทอาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย ระดับทอง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
5037511 - น.ส. พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษาThe 42nd Aวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))

ปี 2563

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2563 ประเภทบุคลากรสายวิชาการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3023207 - น.ส. วันเพ็ญ ตั้งสะสม (แก้วปาน)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2รางวัลอาจารย์พยาบาลย์ผู้สอนดีเด่น
กองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก
3123250 - นาง สำลี สาลีกุลวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3ชนะเลิศผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ สสจ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3536201 - นาง มยุรี คชนามวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4ความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน งานศิษย์เก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2563
4236090 - นาง นิภา งามไตรไรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))

ปี 2562

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
6137841 - นาย คณิศร จินดามณีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
2รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)
5936655 - นางสาว สาลินี รัชดาอริยฉัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
3บุคลากรต้นแบบ" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยลัยมหิดล
3536211 - น.ส. อาภาพร เผ่าวัฒนาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการวันพยยาบาลสากล
4737118 - น.ส. เย็นฤดี แสงเพ็ชรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
5ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการวิชาการสาธารณสุขสู่สังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5638903 PHON/M - นาง ช่อจิต หรั่งศิริพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคปกติ))

ปี 2561

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)
5638572 - นางสาว เดือนเพ็ญ ศิริเถียรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ))
2รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)
5937580 - นาย วิศวะ มาลากรรณวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
3รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัล : เข็มเกียรติยศ
5937580 - นาย วิศวะ มาลากรรณวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
4บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
3123248 - น.ส. เจิมจันทร์ เดชปั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
5พยาบาลดีเด่น สาขาวิชาการวิจัย
ชมรมพยาบาลภูเก็ต
5636484 - นางสาว สุพัฒตรา แอเด็นพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))

ปี 2558

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1รางวัล Best Paper Award ผลงานวิชาการ เรื่อง"Solidification/Stabilization of Nonvaluable Residue from Waste Printed Circuit Board Assembly" จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ First International Conference on Science, Engineering&Environment ณ เมื่อง Tsu, Mie ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 -21 พฤศิกายน 2558
5637739 - นางสาว สุนิษา เตสะนันวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ปี 2539

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1ผลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
3423264 - น.ส. (ผศ.ดร.) อัชฌา เอกนนท์ (สุวรรณกาญจน์)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))

ปี -256

#ชื่อรางวัลชื่อศิษย์เก่ารุ่นหลักสูตร
1- รับรางวัลเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงในบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับแก่วิชาชีพพยาบาลและบุคคลทั่วไป - รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น - บุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ - พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ
- การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 - สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราขชนนี - สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ - สมาคมพยาบาลแห่งปร
3536208 - นาง สุรินธร กลัมพากรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))