จำนวนศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
16137794 PHCN/Mนาย ณัฐพล ชัยลังกา
MR. NATTAPON CHAILANGKA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
26136810 PHCN/Mนางสาว พัชรินทร์ อัจนากิตติ
MISS PATCHARIN ADDJANAGITTI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
36136739 PHCN/Mนางสาว จรรยาภรณ์ บุญสุวรรโณ
MISS JANYAPORN BOONSUWANNO HENGRUAMYAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
46136280 PHCN/Mนางสาว นันทิดา จันต๊ะวงค์
MISS NUNTIDA JUNTAWONG PONGWARIN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
56136278 PHCN/Mนางสาว นันทิยา จักราบาท
MISS NUNTHIYA CHAKRABATH TILAPHATR
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
66136277 PHCN/Mนางสาว ชนิดาภา เปียเยีย
MISS CHANIDAPA PIAYIA CHAKRABATH
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
76136275 PHCN/Mนางสาว บุษยา เพชรมณี
MISS BUSSAYA PHETMANEE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
86136274 PHCN/Mนางสาว พันธ์ทิพย์ กุลอัก
MISS PANTIP KULAK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
96136273 PHCN/Mนางสาว รสยา ยุวพรพาณิชย์
MISS ROSAYA YUWAPORNPANIT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
106136110 PHCN/Mนาย ชัยณรงค์ นาคเทศ
MR. CHAINARONG NAKTES
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
116038348 PHCN/Mนางสาว พิมพ์ณดา กากะทุม
MISS PIMNADA KAKAHTHUM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
126037707 PHCN/Mร้อยเอกหญิง นลินนิภา วิถี
CAPT NALINNIPHA WITHEE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
136037706 PHCN/Mนางสาว อนงค์นาถ ประกอบสุข
MISS ANONGNART PRAGOBSUK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
146036345 PHCN/Mนางสาว จันสุดา สืบพันธ์
MISS JUNSUDA SUEBPAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
156036344 PHCN/Mนาง ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ
MRS. PANJARUT LAISUWANNACHART
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
166036343 PHCN/Mนางสาว อรวรรณ วังลึก
MISS ORAWAN WANGLUK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
176036342 PHCN/Mนาย สุชาญวัชร สมสอน
MR. SUCHANWAT SOMSORN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
186036341 PHCN/Mนางสาว ผกากรอง เลาล้ำ
MISS PAGAGRONG LAOLAM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
196036340 PHCN/Mนางสาว สาธิยา สุขคุ้ม
MISS SATIYA SUKKUM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
206036339 PHCN/Mร้อยเอกหญิง ทิพยรัตน์ เกียรติกุลชัย
CAPT TIPPAYARAT KIATIKULCHAI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
215937121 PHCN/Mนางสาว กัญจน์นาริศา สุขสวัสดิ์
MISS KANNARISA SUKSAWAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
225937118 PHCN/Mนางสาว ประกายทิพย์ พลประทีป
MISS PRAKAITIP POLPRATEEP
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
235937116 PHCN/Mนางสาว เพ็ญศรี เขียวเขว้า
MISS PENSRI KHIAWKHWAO
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
245937114น.ส. ชลธิดา ลาดี
MISS CHONTIDA LADEE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
255937113นาง ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง
MRS. SIRIWAN JANJANG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
265937112นาง กนกวรรณ ด้วงกลัด
MRS. KANOKWAN DUANGKLAD
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
275937111นาง ทิวาพร วิถี
MRS. THIWAPORN WITEE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
285937109น.ส. สุวันตรี กุลนิตย์
MRS. WACHIRAPORN RUANGDEJ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
295936827น.ส. ศศวรรณ อัตถวรคุณ
MISS NICHAMON LUMROD
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
305936412 PHCN/Mนางสาว สุนิสา วิลาศรี
MISS SUNISA VILASRI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
315936411น.ส. เกศวดี ดาวภักศรี
MISS SUWANTREE KUNLANIT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
325936410 PHCN/Mนางสาว จินตพักตร์ จันทะโคตร
MISS JINTAPAK JANTAKOAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
335936408 PHCN/Mนางสาว อาทิตยา มาละ
MISS ATHITAYA MALA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
345936406 PHCN/Mนางสาว ชวัลรัตน์ บุญแดง
MISS CHAWALRAT BOONDANG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
355936405น.ส. จิรัชยา สุวินทรากร
MISS SASAWAN ATTAWORAKUN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
365936404น.ส. จีราวรรณ นามพันธ์
MISS KETWADEE DAWPAKSRI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
375936403นาย วิเชษฐ์ เชิดสันเทียะ
MISS CHIRATCHAYA SUWINTRAKORN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
385936402น.ส. อภิชญา ก้งซ่า
MISS JEERAWAN NAMPAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
395936401นาง สิริกร ศรีเมือง
MR. VICHET CHERDSUNTIA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
405936400นาง จันจิรา ภู่รัตน์
MISS APICHAYA KONGSA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
415936399นาง สุภณัฏฐ์ จันทสาโร
MRS. SIRIKRON SRIMUNG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
425936398น.ส. จิรนุช งามยิ่งยศ
MRS. JANJIRA POORAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
435936397นาง วชิราภรณ์ เรืองเดช
MRS. SUPANAT CHANTASARO
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
445936396น.ส. ณิชมน หลำรอด
MISS JIRANUCH NGAMYINGYOD
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
455838279นาย ณัฐศิวัช ชุมฝาง
MR. NATSHIWAT CHUMFANG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
465837427น.ส. เรวดี เยาวะ
MISS RAWADEE YAOWA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
475837425น.ส. ณัฐชยา ไชยชนะ
MISS NATCHAYA CHAICHANA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
485837423นาย กฤตกร หมั่นสระเกษ
MR. KRITTAKORN MUNSAKAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
495837421น.ส. ฤทัยรัตน์ หมู่หนอง
MISS RUTAIRAT MOONONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
505837420น.ส. นันทนา คงพัฒนานนท์
MISS NANTHANA KHONGPATTHANANON
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
515837418 PHCN/Mนางสาว สุนันทา ปกป้อง
MISS SUNANTHA POKPONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
525837417 PHCN/Mนาย กัมปนาท สำรวมจิต
MR. KAMPANACH SAMRUAMCHIT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
535837416 PHCN/Mนางสาว สุพัตรา สีแสด
MISS SUPHATTRA SEESAET
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
545837415 PHCN/Mนางสาว วิจิตรา สาลีงาม
MISS WIJITRA SALEENGARM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
555837414 PHCN/Mนางสาว ดุญณภัตน์ จันดาหัวดง
MRS. DOONNAPUT KHOWHIT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
565837413 PHCN/Mส.อ. ชนายุส คำโสม
SGT CHANAYUS KUMSOM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
575836258น.ส. ภัทรา โคทนา
MISS PATTRA KOTANA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
585836257น.ส. รัชดา จันทราภรณ์
MISS RATCHADA JANTRAPORN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
595836254น.ส. ประภัสสร เชื้อคำ (ธรรมเมธา)
MISS PRAPATSORN CHUAKUM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
605836252นาย ธนะวัฒน์ รวมสุก
MR. TANAWAT RUAMSOOK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
615836249 PHCN/Mนางสาว ณัฐชยาภรณ์ (ณฐชยาภรณ์) ตั้งดำรงศิลป์
MRS. NATCHAYAPORN TANGDOMRONGSIN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
625836247 PHCN/Mนางสาว ตติยา แตงทิม
MISS TATIYA TAENGTIM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
635836245 PHCN/Mนาง ชญานิศ ศุภนิกร
MRS. CHAYANIT SUPANIKORN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
645836244 PHCN/Mนางสาว สุรีย์พร โพธิ์ช่วย
MISS SUREEPORN PHOCHUAY
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
655737673 PHCN/Mนาย ธีรภาพ เสาทอง
MR. TEERAPARP SAOTONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
665737672 PHCN/Mน.ส. วรากร มณีสุวรรณ
MISS WARAGORN MANEESUWAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
675737671 PHCN/Mน.ส. สุจิตรา คุ้มสะอาด
MISS SUJITTRA KHUMSAARD
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
685737670 PHCN/Mน.ส. อรจิรา วรรธนะพงษ์
MISS ONCHIRA VADTANAPONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
695737669 PHCN/Mน.ส. กนกวรรณ ไชยลาภ
MISS KANOKWAN CHAILARP
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
705737668นางสาว ศรัญญา วงศ์กำปั่น
Miss SARUNYA WONGKAMPUN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
715737666นางสาว ศิริพรรณ นาคน้อย
Miss SIRIPAN NAKNOI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
725737665นางสาว กอปรขนบ ดวงแก้ว
Miss KOPKANOP DUANGKEAW
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
735737664นางสาว ศศิธร ภูษาแก้ว
Miss SASITORN POOSAKAEW
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
745736317นางสาว สิรินทร์ธร มูลสาร
Miss SIRINTHON MOONSAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
755736316นาง ภัทรียา ใจผ่อง
Mrs. PATREEYA JAIPONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
765736315นาง ศศิมา ชีพัฒน์
Mrs. SASIMA CHEEPAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
775736313นางสาว ศรีไชย โพธิ์ศรี
Miss SRICHAI POSRI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
785736310 PHCN/Mนาย ภราดร ยิ่งยวด
MR. PARADORN YINGYOUD
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
795736306 PHCN/Mน.ส. สุภาวดี กุลสุวรรณ
MISS SUPHAWADEE KUNSUWAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
805736303 PHCN/Mน.ส. สุกัญญา คำก้อน
MISS SUGUNYA KHAMGORN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
815736300 PHCN/Mนาย สราวุธ อาจหาญ
MR. SARAWUTH ARJHARN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
825736299 PHCN/Mนาง ชัญญา มณีวรรณ
MRS. CHANYA MANEEWAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
835736298 PHCN/Mน.ส. ภิญโญ อุทธิยา
MISS PINYO UTTHIYA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
845736297 PHCN/Mน.ส. จันทนา เสวกวรรณ
MISS JANTANA SAWEKWAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
855736295 PHCN/Mน.ส. รุ่งนภา บัวสุวรรณ
MISS RUNGNAPA BUASUWAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
865736294 PHCN/Mร.ท.หญิง ศุภภรณ์ แจ่มใส
1LT SUPPAPORN JAMSAI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
875736293 PHCN/Mนาง ดุษฎี ไตรยวงศ์
MRS. DUSSADEE TRIYAWONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
885736292 PHCN/Mน.ส. อารีส พลอยทรัพย์
MISS AREES PLOYSUB
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
895736290 PHCN/Mน.ส. จุฑามาศ คงกลาง
MISS JUTHAMAS KONGKLANG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
905736288 PHCN/Mน.ส. อนุสรา สุทัศน์
MISS ANUSARA SUTAD
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
915637731นาง อ้อ พรมดี
Miss Aou Promdee
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
925637729 PHCN/Mน.ส. สุปราณี น้อยตั้ง
MISS SUPRANEE NOITUNG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
935637728นางสาว อุดมพร กาฬภักดี
Miss Udomporn Kalapakdee
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
945637727 PHCN/Mน.ส. อัจฉรา สียา
MISS AJCHARA SEEYA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
955637724 PHCN/Mน.ส. พิณทิพย์ กัลปพฤกษ์
MISS PINTIP KANLAPAPLUEK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
965637723 PHCN/Mนาง คณิตตา อินทบุตร
MRS. KHANITTA INTABOOT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
975636507 PHCN/Mนาง ปิยมนต์ รัตนผ่องใส
MRS. PIYAMON RATTANAPONGSAI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
985636505 PHCN/Mน.ส. ดาวรรณ แพงโพธิ์
MISS DAWAN PHANGPHO
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
995636504 PHCN/Mน.ส. อรณีย์ ศรีสุข
MISS ORANEE SRISUK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1005636501 PHCN/Mน.ส. ธนันณัฏฐ สิงห์วิเศษ
MISS TANANNUT SINGWISET
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1015636497 PHCN/Mน.ส. วิลาวรรณ แก้วทอง
MISS WILAWAN KEAWTONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1025636496 PHCN/Mน.ส. ศรัณยพิชญ์ ปาประลิต
MISS SARUNYAPICH PAPRALIT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1035636495 PHCN/Mนาย ณัฐนันท์ จันพานิช
MR. NATTHANAN CHANPANIT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1045636494 PHCN/Mน.ส. ปริษณา อยู่คง
MISS PRITSANA YOUKHONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1055636492น.ส. อนงค์นุช สารจันทร์
MISS ANONGNUT SARACHAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1065636488น.ส. ดวงฤทัย ไพรบึง
MISS DUANGRUETHAI PHRAIBUENG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1075636486นาย กัมปนาท กุญแจทอง
MR. KAMPANART KUNJAETHONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1085636485พ.ต.ต.หญิง อภิรมย์ ทะดวงศร
POL.LT. APIROM THADOUNGSORN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1095636484นางสาว สุพัฒตรา แอเด็น
Miss Supattra Aden
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1105538182 PHCN/Mน.ส. เอมวดี เกียรติศิริ
MISS EMWADEE KIATSIRI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1115538181 PHCN/Mน.ส. เตือนใจ วงศ์รักษา
MISS TAUNCHAI VONGRUKSA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1125538180 PHCN/Mน.ส. พิมพ์นภา ชมชื่น
MISS PHIMNAPHA CHOMCHUEN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1135538178 PHCN/Mน.ส. อภิญญา เยาวบุตร
MISS APINYA YAOWABOOT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1145538177 PHCN/Mน.ส. สาวิตรี แก้วน่าน
MISS SAWITREE KAEWNAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1155538176 PHCN/Mน.ส. นวลจันทร์ เหลืองบุศราคัม
MISS NUALJAN LHUNGBUDSALACUM
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1165538175 PHCN/Mน.ส. ชื่นชม สมพล (ยุสเชน)
MISS CHUENCHOM SOMPHOL
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1175538174 PHCN/Mน.ส. ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา
MISS THAPATLADA KIATLERTDACHA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1185538173 PHCN/Mพ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์
POL.LT.COL. PASAKORN NATETIPAWAN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1195538172 PHCN/Mน.ส. (ผศ.) กชกร ธรรมนำศีล
MISS KOTCHAKORN THAMNAMSIN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1205537340 PHCN/Mนาง เพ็ญพร ทวีบุตร
MRS. PENPORN TAWEEBUT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1215537339 PHCN/Mนาง รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล
MRS. RUJAPA CHIRAPRADISPOL
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1225537335 PHCN/Mน.ส. วันเพ็ญ ศรีทองกูล
MISS WANPEN SRITHONGKUN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1235537334 PHCN/Mน.ส. สรญา ขวาไทย
MISS SORAYA KHWATHAI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1245537331 PHCN/Mน.ส. จุฑาทิพย์ ศรชัย
MISS CHUTATIP SORNCHAI
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1255537330 PHCN/Mน.ส. กัลยา โสนทอง
MISS KANLAYA SANOTHONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1265537329 PHCN/Mน.ส. ณัฏฐินี เสือโต
MISS NUTTHINEE SUAETOO
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1275537327น.ส. ศิริวรรณ รื่นบรรเทิง
MISS SIRIWAN RUEANBUNTHOENG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1285537325น.ส. เพ็ญจันทร์ มีแก้ว
MISS PHENCHAN MEEKAEW
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1295537324น.ส. วิภาวดี เล่งอี้
MISS WIPAWADEE LENGHEE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1305537323นาย วชิระ สุริยะวงค์
MR. WACHIRA SURIYAWONG
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1315537321น.ส. จิราพร สุวะมาตย์
MISS JIRAPORN SUVAMAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1325537320น.ส. ชลดา กิ่งมาลา
MISS CHONLADA KINGMALA
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1335537243 PHCN/Mน.ส. วริศรา ถิรภัทรพันธ์
MISS VARISSARA THIRAPUTTARAPUN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1345536120 PHCN/Mนาง วีลดา พันจันทร์
MRS. WEELADA PHUNCHUN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1355536119 PHCN/Mน.ส. อุสาสันต์ กอธวัช
MISS USASUN KORTAWAT
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1365536118 PHCN/Mนาง เกตน์ชญานี สล่าล๊อก
MRS. KEATCHAYANEE SALALOCK
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1375536116 PHCN/Mน.ส. นิภาพร รังสูงเนิน
MISS NIPAPORN RUNGSOONGNOEN
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1385536112 PHCN/Mน.ส. บรรพศิริ ชัยลีย์
MISS BANPASIRI CHAILEE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ))
1395536111นาง กรกนก นาเครือ
MRS. KORNKANOK NAKHRUEA
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1405536110น.ส. พรศิริ จิ๋วเจริญ
MISS PORNSIRI JEWJAROEN
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ))
1415437680น.ส. ประดับ ศรีหมื่นไวย
MISS PRADUB SRIMEUNWAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1425437678นาง กิติมา นิพาสพงษ์
MRS. KITIMA NIPASPONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1435437677น.ส. กณิฐา ตุ้ยดา
MISS KANITHA TUIDA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1445437676น.ส. สิวนุช บุญยัง
MISS SIVANUT BOONYOUNG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1455436187น.ส. ชลธิชา นิวาสเวส
MISS CHONTICHA NIVASAVESA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1465436185น.ส. จิตติมา ทับชม
MISS JITTIMA TABCHOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1475436167นาง สนธกาญจน์ บัวทอง
MRS. SANTAKAN BUATHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1485337527นาง วิลาวรรณ สมตน
MRS. WILAWAN SOMTON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1495337526น.ส. ชนากานต์ พงษ์พันธ์
MISS CHANAKAN PONGPUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1505337524น.ส. อัญชลี โตเอี่ยม
MISS ANCHALEE TOEAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1515337523น.ส. จิฬาวัจน์ เลิกนอก
MISS JIRAWAT LOEKNOK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1525337522น.ส. ผกามาส สายคำฟู
MISS PHAKAMAT SAIKHAMFOO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1535337520น.ส. นะฤเนตร จุฬากาญจน์
MISS NARUNEST CHULAKARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1545337519น.ส. (ผศ.) เพ็ญประภา สุธรรมมา
MISS PENPRAPA SUTUMMA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1555336183น.ส. ปาณิภา เสียงเพราะ
MISS PANIPHA SIANGPROR
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1565336182นาย วีรวัฒน์ ทางธรรม
MR. WEERAWAT THANGTHUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1575336181น.ส. พรทิพย์ อยู่ญาติมาก
MISS PORNTIP YOO-YADMAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1585336180น.ส. ดารามาส มะเริงสิทธิ์
MISS DARAMAS MAREUNGSID
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1595336178น.ส. วาสนา พูลผล
MISS WASANA POOLPOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1605336177น.ส. กัญญ์ฐพิมพ์ บำรุงวงศ์
MISS KANTHAPHIM BAMRUNGWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1615336176ว่าที่ร.ต.หญิง เบญจพร (รัศมิ์ลภัส) ใจยะสิทธิ์
Acting SUB LT BENJAPORN JAIYASIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1625336171น.ส. กษมา นาคกระแสร์
MISS KASAMA NAKKRASAE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1635336170น.ส. บุณฑริกา อินวันนา
MISS ฺBOONTARIKA INWANNA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1645336169น.ส. ชิตชวรรณ คงเกษม
MISS CHITCHAWAN KONGKASEM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1655336168นาง กัญญารัตน์ แก้วน่าน
MRS. KANYARAT KAEWNAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1665336167น.ส. ทัดขวัญ มธุรชน
MISS THATKHWAN MATURACHON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1675336166น.ส. พรทิพย์ สมตัว
MISS PORNTIP SOMTUA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1685336164พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธิ์
POL.LT.COL. PATCHAREE KRACHANGPHO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1695336163น.ส. บุญรักษา ญาณสาร
MISS BOONRAKSA YANASAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1705336162นาย วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล
MR. VASINBHATH PIYAPONGSAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1715336161นาง จินตนา นัคราจารย์
MRS. JINTANA NACKARAJARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1725336160น.ส. ฐานดา เกียรติเกาะ
MISS THANADA KEATKOR
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1735336158นาง วิภารัตน์ แก้วเทศ
MRS. VIPARUT KAEWTAS
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1745336156นาง พรแก้ว เหลืองอัมพร
MRS. PORNKAEW LUENGUMPORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1755237528นาง บุญรัตน์ พงศ์ภัณฑารักษ์
MRS. BUNYARAT PONGPHANTARAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1765237527น.ส. เสาวนีย์ เสริฐวิชา
MISS SAOWANEE SERTWICHA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1775237526นาง ปราณี เรียนถาวร
MRS. PRANEE REINTHAVORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1785237525นาง ประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ
MRS. PRATOOMTIP DOUNGCHAREON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1795237524น.ส. กณิษา กลิ่นนฤนาท
MISS KANISAR KLINNARUNART
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1805237522น.ส. เวธกา เทพา
MISS WETHAKA THEPA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1815237521น.ส. พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ
MISS PANIDNUN WONGSUWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1825236585น.ส. สุดา หันกลาง
MISS SUDA HANKLANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1835236578นาง รังสิมา รัตนศิลา
MRS. RANGSIMA RATTANASILA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1845236305น.ส. สุชาดา กลิ่นศรีสุข
MISS SUCHADA KLINSRISUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1855236304นาง เรวดี สุราทะโก
MRS. REWADEE SURATAKO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1865236303น.ส. มัลลิกา มาตระกูล
MISS MULLIKA MATRAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1875236300นาง กนกทอง จาตุรงคโชค
MRS. KANOKTONG JATURONGKACHOK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1885236294น.ส. จิตศจี จิตต์พิศาล
MISS JITSAJEE JITPISARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1895137924นาง บุปผา โพธิกุล
MRS. BUPPHA POTIKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1905137693นาง อกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์
MRS. AKANIT CHATKITANAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1915137692น.ส. สมรักษ์ ศิริเขตรกรณ์
MISS SOMRAK SIRIKHETKON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1925137690นาง วาสนา บุณยมณี
MRS. WASANA BOONYAMANEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1935137689น.ส. จิรวดี คุณาธรรม
MISS JIRAVADEE KUNATHAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
1945137685นาง วรรณา งามประเสริฐ
MRS. WANNA NGAMPRASERT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1955137684นาง ฐิติมา อินทร์เนตร
MRS. THITIMA INNETS
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1965137683นาง วาสนา คำบุญเรือง
MRS. VASANA KAMBOONREANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1975136391น.ส. อภัสริน มะโน
MISS APUSARIN MANO
The 42nd Aวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1985136390นาง สมจิตร์ พยอมยงค์
MRS. SOMCHIT PAYOMYONG
4th Internวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
1995136389น.ส. ชาลิสา แสงสารวัด
MISS CHALISA SANGSARAWAD
การประชุมววิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2005136388น.ส. คเณศพร เตชะเสาวภาคย์
MISS KANETPORN TECHASAOVAPAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2015136386นาง สุนันทา ผ่องแผ้ว
MRS. SUNANTA PONGPEAW
The 20th Nวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2025136385น.ส. ทรรศมน แสงพิทักษ์
MISS TUSSAMON SEANGPITAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2035136384น.ส. สุวรีย์ เพชรแต่ง
MISS SUWAREE PETCHTANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2045136382น.ส. ศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์
MISS SRIPHAN THAVONRUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2055136379น.ส. ยุภาพร นาคกลิ้ง
MISS YUPAPORN NAKKLING
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2065136378นาง ปิยะนาฏ ช่างเสียง
MRS. PIYANAT CHANGSIENG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2075136376นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
MR. THANAKORN PANPUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2085136375ร.อ.หญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา
CPT PATCHARIN JUNASA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2095037511น.ส. พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา
MISS PIMRAT THAMMARAKSA
The 42nd Aวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2105037509น.ส. สุภวรรณ สายสุด
MISS SUPHAWAN SAISUT
The 3rd Inวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2115037469น.ส. เพ็ญระวี มีฤทธิ์
MISS PENRAWEE MEERITH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2125037467น.ส. พัชราวดี คุณอุดม
MISS PHASHARAVADEE KHUN-UDOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2135037466น.ส. เยาวลักษณ์ แดงแท้
MISS YAOWALUK DANGTAE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2145037464น.ส. มนชยา สมจริต
MISS MONCHAYA SOMJARIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2155037463น.ส. วลัยพร สิงห์จุ้ย
MISS WALAIPORN SINGJUY
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2165037462นาง ณิชาพัฒน์ เรืองสิริวัฒก์
MRS. NICHAPHAT RUEANGSIRIWAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2175037461น.ส. จิราภรณ์ ชนมาสุข
MISS JIRAPORN CHONMASUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2185037460น.ส. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ปราลีณา ดำนงค์ (ทองศรี)
MISS PRALEENA DAMNONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2195037030น.ส. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) อารยา เชียงของ
MISS ARAYA CHAINGKHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2205037027น.ส. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
MISS SUVAPAT NAKRUKUMPHONPHATN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2215037026น.ส. อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์
MISS UDOMLAK DUANGPUNMAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2225037025น.ส. จุฑามาศ คชโคตร
MISS JUTHAMART KHOTCHAKHOTE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2235037023ร.อ.หญิง บุญชู เหลิมทอง
Flt.Lt. BOONCHOO LEAMTONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2245037021น.ส. เบญจมาส บุณยะวัน
MISS BENJAMAS BOONYAWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2255037020ร.อ.หญิง อำไพ ขำลออ
CPT UMPAI KUMLA-OR
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2265037018น.ส. วรุณวรรณ์ วิเท่ห์
MISS WARUNWAN WITHE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2275037012น.ส. กัลยา วงค์อามาตย์
MISS KANLAYA WONGAMART
The 20th Aวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2285037011นาง สุดฤทัย เรืองฤทธิ์
MRS. SUDRUETHAI RUEANGRIT
ประชุมวิจัวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2295037009นาง ณัฏฐ์สิณี สุขสมัย
MRS. NUTSINEE SUKSAMAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2305037008นาง อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์
MRS. ORAWAN LIKITPORNSWAN
Internatioวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2314936300น.ส. อุษณีย์ ฟองศรี
MISS Usanee Fongsri
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2324936294นาง สุกัญญา สุขีรัตน์
MRS. Sukunya Sukheerut
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2334936293นาง วรลักษณ์ ศรีวิลัย
MRS. WORALUG SRIWILAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2344936292น.ส. จารุวรรณ ลิ้มไพบูลย์
MISS CHARRUWAN LIMPAIBOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2354936291น.ส. ทัตติยา นครไชย
MISS TATTIYA NAKORNCHAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2364936290น.ส. พิมพ์นิภา ดิศรินทร์ไตรภาดา
MISS PIMNIPA DITSARINTRIPADA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2374936289น.ส. นิชธิมา ศรีจำนงค์
MISS Nitchatima Srijumnong
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2384936288น.ส. พรทิพย์ รัตนทรงธรรม
MISS PORNTHIP RATTANASOUNGTHUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2394936287น.ส. เพ็ญรุ่ง วรรณดี
MISS PENRUNG WANDEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2404936286น.ส. อรนรร ธรรมวิจิตรกุล
MISS Oranan Thamvichitkul
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2414936282น.ส. ฐิติพร ถนอมบุญ
MISS THITIPORN THANOMBOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2424936280นาง วัชราภรณ์ บัตรเจริญ
MRS. WATCHARAPORN BUTCHAROEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2434936279นาง พรเพ็ญ ล้อมลาย
MRS. PORNPEN LOMLINE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2444936278น.ส. อภิรดี กิมพิทักษ์
MISS APHIRADEE KIMPHITAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2454936277น.ส. สุรัสวดี ไวว่อง
MISS Surussavadee Waiwong
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2464836050น.ส. ญาณนันท์ รัตนธีรวิเชียร
MISS YANANAN RATANATHERAWICHIAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2474836048น.ส. มีนา ชูใจ
MISS MEENA CHOOJAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2484836047นาง ไพรินทร์ พูลสุขโข
MRS. PAIRIN POOLSUKKHO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2494836045นาง พรทิพย์ พึ่งศักดิ์
MRS. PORNTIP PUNGSAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2504836044น.ส. อรนุช ทองยัง
MISS ORANUCH PHONGSOMBOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2514836043น.ส. วิราภรณ์ ทองยัง
MISS VIRAPRON THONGYOUNG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2524836041น.ส. สติมา มาศผล
MISS SATHIMA MASPOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2534836038พ.ต.ท.หญิง ชมพู ยงค์ประดิษฐ์
POL.LT.COL. CHOMPOO YONGPRADITH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2544836037น.ส. ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์ (เขื่อนแก้ว)
MISS CHALIDA SOPITPAKDEEPONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2554836035สิบโทหญิง บุญรอด ยิ่งยวด
CPL BOONRORD YINGYUAD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2564836034น.ส. ชนิดา สีนวล
MISS CHANIDA SEENUAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2574836032น.ส. มณฑา ต๊ะวรรณ์
MISS MONTA TAWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2584836031ร.ท.หญิง นที ลุ่มนอก
1LT NATEE LUMNOK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (การพยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2594737693นาย พรเลิศ ชุมชัย
MR. PRONLERT CHUMCHAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2604737691น.ส. ปริยาภรณ์ มณีแดง
MISS PARIYAPORN MANEEDANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2614737690น.ส. วาสนา เพ็ชรภักดิ์
MISS WASSANA PECHPAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2624737573นาง ศศิธร ไชยสิทธิพร
MRS. SASITHON CHAISITTIPHON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2634737126น.ส. จันทิมา เนียมโภคะ
MISS JUNTIMA NEIMPOKA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2644737125น.ส. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สุภลักษณ์ เชยชม
MISS SUPALAK CHOEYCHOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2654737123น.ส. ณัฐวี ปานมาก
MISS NUTTAVEE PANMAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2664737121น.ส. ชุติวรรณ จันคามิ
MISS CHUTIWAN JANKAMI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2674737118น.ส. เย็นฤดี แสงเพ็ชร
MISS YENREUDEE SANGPETCH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2684737117น.ส. ณัทธร สุขสีทอง
MISS NUTTORN SUKSEETHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2694737116น.ส. (ดร.) ศิริพร สมบูรณ์
MISS SIRIPORN SOMBOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2704737115ร.ท.หญิง หงสรถ ทรัพย์ชูกุล
1LT HONGSAROTH SUBCHOOKUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2714736325น.ส. ชลนิทรา แสงบุราณ
MISS CHONNITRA SANGBURAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2724736319น.ส. วิศนีย์ บุญหมั่น
MISS WISANEE BOONMUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2734736318น.ส. วาสินี ชาญศรี
MISS WASINEE CHARNSRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2744736317น.ส. รัชนู รัตนภาค
MISS RATCHANOO RATTANAPARK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2754736316น.ส. พูนทรัพย์ โกมุทผล
MISS POONSUP KOMUTPOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2764736315น.ส. สุวัฒนา เกิดม่วง
MISS SUWATTANA KEADMUANG
Asia Pacifวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2774637650น.ส. กรรณิการ์ คูประสิทธิ์
MISS KANNIKAR KUPRASIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2784637648นาง ทิพากร สายเพ็ชร
MRS. TIPAGORN SAIPECH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2794637647น.ส. ชนิกนันท์ พันธุ์พยัคฆ์
MISS CHANICNANT PANPAYAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2804637642ร.อ.หญิง ประทุมพร สุรภีร์
CPT PRATHUMPORN SURAPEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2814637641น.ส. (ดร.) ธิดา ทองวิเชียร
MISS THIDA TONGVICHEAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2824636800น.ส. เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ
MISS PENCHAN SITTIPREECHACHAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2834636798น.ส. พรรณี อุ่นเอม
MISS PANNEE UN-EM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2844636797นาง วันเพ็ญ สอนศิลป์
MRS. WANPEN SORNSILP
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2854636795น.ส. ณุภาวี ณะฤทธิ์
MISS NUPAWEE NARIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2864636792นาง กษมา แสนใจธรรม
MRS. KASAMA SANJAITHUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2874636790น.ส. จิรนันท์ ผลมะเฟือง
MISS JIRANUN PONMAFUANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2884437509น.ส. ปานทิพย์ จันทรโชติ
Miss PANTHIP CHANTARACHOTE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2894437508น.ส. รวีวรรณ พงศ์พุทธชาติ
Miss RAWEEWAN PHONGPHUTHACHAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2904437248น.ส. นันทพร จิตรประเสริฐ
Miss NANTAPORN JITPRASERT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2914437200น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ ทองศักดิ์
Miss SIRINTHIP THONGSUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2924437124น.ส. ปราณี ตั้งจารุวัฒนชัย
Miss PRANEE TUNGCHARUWATANACHAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2934437119น.ส. เกศรัตน์ ไกรวงศ์
MISS KETRUT KRAIWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
2944436939น.ส. สุธิดา นะระฮีม
MISS SUTIDA NARAHEEM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2954436937น.ส. (ดร.) ชนิดา มัททวางกูร
MISS CHANIDA MATTAVANGKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2964436936น.ส. สมพร โชติวิทยธารากร
MISS SOMPORN CHOTTIVITAYATARAKORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2974436935น.ส. ชัชนันท์ ทองไทย
MISS CHUTCHANUN THONGTHAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2984436932น.ส. ลลิดา เขตต์กุฎี
MISS LALIDA KETGUDEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
2994337642นางสาว จิราพร อื้อเทียน
MISS Jiraporn Auetian
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3004336130นาง วราภรณ์ เพ็งพุด
MRS. WARAPHORN PENGPUD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3014336127น.ส. สุภารัตน์ จิรภัทรสกุล
MISS SUPARAT JIRAPATTARASAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3024336126น.ส. พรรณสา รักสกุลวนิช
MISS PANNASA RUKSAKUNWANICH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3034336124นาง สุเนตร วงศ์ธนกิจ
MRS. SUNATE WONGTANAKIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3044336118นางสาว (รศ.ดร.) นฤมล สิทธิลู่ตระกูล (เอื้อมณีกูล)
MRS. NARUEMON SITTHILUTRAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3054336117น.ส. (ผศ.ดร.) วรรณา สนองเดช
MISS WANNA SNONGDECH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3064336114นาง สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์
MRS. SIRILUCK SUESAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3074336111น.ส. วรรษาโรจ เทพพิพิธ
Miss WANSAROAT THEPPIPIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3084336062น.ส. นงลักษณ์ เอกสุวรรณ์
Miss NONGLUK EKSUWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3094336056น.ส. (ผศ.ดร.) อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
MISS APORNTIP BUADPETCH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3104336055นาง (ผศ.ดร.) วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
MRS. WANPEN WAELWEERAKUP
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3114236104นาง ปทุม ฉลาดกิจศิริกุล
MRS. PRATHUM CHALADKIJSIRIKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3124236103นาง กาญจนา สรรพคุณ
MRS. KANCHANA SUPPHAKUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3134236102น.ส. ศิริรัตน์ ศิริเลิศ
MISS SIRIRAT SIRILERT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3144236100น.ส. ธนพร ธรรมทักษ์
MISS TANAPORN THAMMATUKSA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3154236098น.ส. แสงเดือน แท่งทองคำ
MISS SANGDUEN TANGTONGKAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3164236097น.ส. (ดร.) วริศรา โสรัจจ์
MISS WARISSARA SORUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3174236096นาง ศศิเพ็ญ หอมสนิท
MRS. SASIPEN HOMSANIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3184236092น.ส. กินรี จันทรัตน์
MISS KINNAREE JANTARAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3194236090นาง นิภา งามไตรไร
MRS. NIPA NGAMTRAIRAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3204236089น.ส. รัชนี ธีระกิตติวัฒนา
MISS RATCHANEE TEERAKITTIWATTANA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3214236088น.ส. (ดร.) กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์
MISS KANJANA PUNYAPET
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3224236086ร.ต.อ.หญิง วิถี ภูษิต
POL.CAPT. WITHEE PHOOSIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3234236085น.ส. พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช
MISS PATTANA SATAWATCHARAWANIJ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3244236084นาง กัญญา เลี่ยนเครือ
MRS. KANYA LEIANKURE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3254236083น.ส. อมรรัตน์ บางแสงอ่อน
MISS AMONRAT BANGSEONGON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3264236082น.ส. สายสุนี คำสอน
MISS SAISUNEE KHAMSORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3274236081น.ส. วิภาพร พาชิยานุกูล
MISS VIPAPORN PHACHIYANUKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3284236080พ.ต.หญิง (ผศ.ดร.) นภาเพ็ญ จันทขัมมา
CAPT NAPAPHEN JANTACUMMA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3294236079น.ส. อุไรวรรณ บุญเกิด
MISS URAIWAN BOONKERD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3304236078น.ส. นทีชา ปิ่นยะกุล
MISS NATEECHA PINYAGUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3314236077น.ส. ภัทรา จติวัธนชัยกูล
MISS PATHRA JATIWATTANACHAIKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3324236075นาง (ดร.) สาละวิน สิทธิวงศ์
MRS. SARAWIN SITTIWONGSE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3334037510นาง อัญชลี ศรีสวัสดิ์
MRS. AUNCHALEE SRISAWAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3344037509น.ส. อัจฉราณี สังสะนะ
MISS ATCHARANEE SUNGSANAH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3354037508น.ส. (ผศ.ดร.) โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
MISS SOPAPAN INTAPHUEAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3364037507นาง สุกัญญา เตชะโชควิวัฒน์
MRS. SUGANYA TEACHACHOKWIWAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3374037506น.ส. สมพร โชติวิทยธารากร
MISS SOMPORN CHOTTIVITAYATARAKORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3384036583น.ส. สุภัทรา วิเศษคามิน
MISS SUPATTRA WISETKAMIN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3394036582น.ส. สุนารี เนาว์สุข
MISS SUNAREE NAOSUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3404036580น.ส. ศุภร น้อยใจบุญ
MISS SUPORN NOIJAIBOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3414036579นาง ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์
MRS. SIRINTIP CHANDUAYWIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3424036578นาง ศรีรัตน์ กวินปณิธาน
MRS. SRIRUT KAWINPANITHAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3434036576น.ส. วิไล พฤกษ์ร่มเย็น
MISS WILAI PHRUKROMYAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3444036572น.ส. ปียรัตน์ ตวงสิน
MISS PIYARAT TUANGSIN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3454036571น.ส. ประไพ อัศวพัฒนากูล
MISS PRAPAI ASSAWAPATTANAKOOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3464036569น.ส. ดุษฎี ปาลฤทธิ์
MISS DUSADEE PALLIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3474036568น.ส. ฐิตวันต์ พิทักษ์จงวัฒนา
MISS THITAWAN PITAKJONGWATTANA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3484036565น.ส. ขนิษฐา คุณสว่าง
MISS KANITHA KUNSWANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3494036556น.ส. (ผศ.ดร.) สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี
MISS SOMSIRI NONTASAWATSRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3504036554น.ส. ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์
MISS SIRORAT CHOTIKASATID
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3514036548น.ส. รพีพร ธรรมสาโรรัชต์
MISS RAPEEPORN THUMASARORUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3524036544นาย (ดร.) ปิ่นนเรศ กาศอุดม
MR. PINNARATE GADUDOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3533936967นาง ศิริมา ลีละวงศ์
MRS. SIRIMA LEELAWONGS
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3543936949น.ส. เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล
MISS JEAMJAI SRICHAIRATTANAKULL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3553936943น.ส. สุภัทรา สมบัติ
MISS SUPATTRA SOMBUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3563936942น.ส. สุกุมา แสงเดือนฉาย
MISS SUKUMA SAENGDUENCHAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3573936941น.ส. (ผศ.) วัลยา ตูพานิช
MISS WALAYA TUPANICH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3583936940น.ส. วิไลรัตน์ รุจิวัฒนพงศ์
MISS WILAIRAT RUJIVATANAPONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3593936937นาง วรนุช บุณยะกมล
MRS. WORANUCH BUNYAKAMON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3603936935น.ส. เรณู (ชัชภัสสร) ธนศิริรักษ์
MISS CHATPATSORN THANASIRIRAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3613936934นาง รพีพรรณ อรุณปลอด
MRS. RAPEEPHAN KONGDUMRONGKIAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3623936931นาง ยุภาวดี คำหอมกุล
MRS. YUPAWADEE KUMHOMKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3633936929น.ส. เบญจมาศ หล่อสุวรรณกุล
MISS BENJAMAD LAWSUWANKOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3643936926น.ส. บุษรินทร์ ทีตี้
MISS BUSSARIN TEETTY
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3653936925น.ส. นวลจันทร์ สนธิเณร
MISS NUALCHAN SONTHINEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3663936924น.ส. (ผศ.ดร.) นรลักขณ์ เอื้อกิจ
MISS NORALUK UA-KIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3673936923น.ส. (ผศ.ดร.) ทัศนีย์ รวิวรกุล
MISS TASSANEE RAWIWORRAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3683936922ร.อ.หญิง ธนพร (ดาราพร) โกมะหะวงศ์
CAPT TANAPORN KOMAHAWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3693936921นาง ดวงใจ จงรวมกลาง
MRS. DUANGCHAI CHONGROMKLANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3703936918น.ส. ชุดาภา เพิ่มวงศ์
MISS CHUDAPA PERMWONGK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3713936917น.ส. (ดร.) ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์
MISS CHATSIRI MEKVIWATTANAWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3723837037น.ส. อพัชชา ผ่องญาติ
MISS APATCHA PONGYART
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3733837036น.ส. สุนันทา ตริศายลักษณ์
MISS SUNANTA TRISAYALUG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3743837035น.ส. (ดร.) สุคนธ์ วรรธนะอมร
MISS SUKON VATTANAAMORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3753837034น.ส. สายสมร กลยณี
MISS SAISAMORN KOLYANE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3763837033ร.ต.ท.หญิง ศิริพร ปทุมมุขย์
POL.LT. SIRIPORN PATUMMUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3773837030นาง วิภาวรรณ ลิ้มเจริญ
MRS. WIPAWAN LIMCHAROEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3783837029น.ส. วลัยพร เติมประยูร
MISS WALAIPORN TERMPRAYOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3793837025น.ส. รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์
MISS ROTSUKHON PICHAIPAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3803837023นาง พัทธยา เกิดกุล
MRS. PATTAYA KERDKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3813837020นาง ปราณีต บุษปวรรธนะ
MRS. PRANEET BUSAPAWATANA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3823837019นาง ปนัดดา โรจน์ทนงชัย
MRS. PANADDA ROJTANONGCHI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3833837017น.ส. นุสรา อาจณรงค์
MISS NUSARA ARJNARONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3843837016นาง ตติยา ทุมเสน
MRS. TATIYA TUMSEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3853837015นาง ดารณี ทู้สกุล
MRS. DARANEE TUSKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3863837014นาง ดารณี ทองสัมฤทธิ์
MRS. DARANEE THONGSAMRIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3873837012นาง ชนิดา ราธี
MRS. CHANIDA RATHIE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3883837011นาง จุไรรัตน์ เสนพงศ์
MRS. JURIRATTANA SEANPONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3893837010พ.ต.ต.หญิง วราภรณ์ อมรเพชรกุล
POL.MAJ. WARAPORN AMORNPETKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3903837008นาง ขวัญตา เพชรมณีโชติ
MRS. KWANTA PETMANEECHOTE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3913837007นาง เก็จทอง เสตะกสิกร
MRS. KEDGETHONG SETAKASIKORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3923837006น.ส. แอนน์ สารจินดาพงศ์ (จิระพงษ์สุวรรณ)
MISS ANN SARNCHINDAPONG (JIRAPONGSUWAN)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
3933736982นาง วันเพ็ญ วงษ์จินดา
Mrs. WONPEN VONGJINDA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3943736969ร.ต.อ.หญิง อนิชา (เอมอร) มุกดาสนิท
POL.CAPT. AEMON MOOKDASANIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3953736964นางสาว ศศิพร ตัชชนานุสรณ์
Miss SASIPORN TUTCHANANUSONE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3963736963นาง วันเพ็ญ พัชรตระกูล
Mrs. WANPEN PACHARATRAKUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3973736961นางสาว วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
Miss WANEERAT RUNGEATIKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3983736960นางสาว ลัดดาวัลย์ จิตรขาว
Miss LADDAWAN CHITKOW
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
3993736959นาง พรทิวา เฉลิมวิภาส
Mrs. PORNTIVA CHALOEMVIPAHT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
4003736956นางสาว ประทุมมาศ ชะชาตย์
Miss PRATOMMARD KACHARD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
4013736953นาง ดุษณีย์ ชาญปรีชา
Mrs. DUSANE CHANPRECHA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
4023736952นางสาว จินดา วีระสวัสดิ์รักษ์
Miss JINDA VERASAWATRUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
4033736950นางสาว กนกวรรณ เบญจาทิกุล (มุกดาสนิท)
Miss KANOGWAN MUKDASANIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคพิเศษ))
4043736941นาง ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
MRS. SRESUDA WONGWISESKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4053636438น.ส. สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์
MISS SIRIN SASATRANURUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4063636436น.ส. สุภาพร ศรีจักรวาลวงษ์
MISS SUPAPORN SRIJUGAWAWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4073636430น.ส. (ผศ.ดร.) สมนึก สกุลหงส์โสภณ
MISS SOMNUK SAKUNHONGSOPHON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4083636427นาย วรเดช ช้างแก้ว
MR. WORADECH CHANGKEAW
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4093636418 PHPH/Mน.ส. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
MISS KWANJAI AMNATSATSUE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4103536211น.ส. อาภาพร เผ่าวัฒนา
MISS ARPAPORN POWWATANA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4113536208นาง สุรินธร กลัมพากร
MRS. SURINTORN KALAMPAKORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4123536202นาง (ผศ.ดร.) ยุวดี ลีลัคนาวีระ
MRS. Yuwadee Leelukkanaveera
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4133536200น.ส. (รศ.ดร.) พรนภา หอมสินธุ์
MISS Pornnapa Homsin
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4143323290น.ส. วันดี วงศ์รัตนรักษ์
MISS WANDEE WONGRATTANARUG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4153323281น.ส. (ดร) สุพัฒนา คำสอน
MISS SUPATANA CHOMSON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4163223253น.ส. พรพิมล (พิมสุภาว์) จันทนะโสตถิ์
MISS PORNPIMON (PIMSUPA) CHANDANASOTTHI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4173223247น.ส. สุภาณี กาญจนศร
MISS SUPANEE KANCHANASORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4183223244น.ส. จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์
MISS CHARUNUN SOMBOONSIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4193223242นาง นวลอนง ศรีธัญรัตน์
MRS. NUONANONG SRITANYARAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4203223241น.ส. กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์
MISS Kanogwan Suwanpatikorn
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4213123259นาง (ดร.) สุภาดา คำสุชาติ
MRS. SUPADA COMSUCHAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4223123256น.ส. (ดร) กิตติยา เตชะไพโรจน์
MISS Kittiya Tachapiroj
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4233123252น.ส. สมใจ กุลมะลิวัลย์
MISS .
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4243123251นาง ประยงค์ สัจจพงษ์
MRS. Prayong Sujjapong
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4253123250นาง สำลี สาลีกุล
MRS. Sumlee Saleekul
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4263123248น.ส. เจิมจันทร์ เดชปั้น
MISS ermchan Dejpan
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4273123247นาง แสงทอง แหงมงาม
MRS. Sangthong Haengngam
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4283123246น.ส. วนิดา ชูกลิ่น
MISS Wanida Chooklin
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4293123245นาง ดวงใจ รัตนธัญญา
MRS. Duangjai Rattanathanya
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4303023211น.ส. อัมพาพรรณ พงศ์พลาดิสัย
MISS Amphaphan Phongphalasai
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4313023207น.ส. วันเพ็ญ ตั้งสะสม (แก้วปาน)
MRS. Wonpen Kaewpan
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4323023199นาง ประกาย จิโรจน์กุล
MRS. Pragai Jirojanakul
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))
4332923238นาง อัจฉรา เดชขุน
MRS. ADCHARA DEJKUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข(ภาคปกติ))

ภาควิชาจุลชีววิทยา

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
16136678 นางสาว นันทิดา จันต๊ะวงค์
MISS NUNTIDA JUNTAWONG PONGWARIN
-วท.ม. (สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
16136128นางสาว ฤทัยรัตน์ ชลวิริยะ
MISS RUTHAILAK CHONWIRIYAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
26136127นางสาว จริยา ศรีพนมพงษ์
MISS JARIYA SRIPANOMPONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
35737194นางสาว จีรภา สมบัติมี
MISS JEERAPA SOMBUTMEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
45737187นางสาว ดาราวรรณ โนนสายทอง
MISS DARAWAN NONSAITHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
55736580นางสาว จีรนันท์ บรรทัด
MISS JEERANAN BANTAD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
65637674นางสาว วรัญญรัชต์ บัววิสัย
MISS WARANYARACH BUAWISAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
75637666นางสาว ดวงดาว กระพิลา
MISS DUANGDOWN KRAPILA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
85637664นางสาว วิรัณยา เตชะวรรงค์
MISS WIRUNYA TACHAWARUNG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
95636551นางสาว พรวิภา เย็นใจ
MISS PORNWIPA YENJAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
105537388นางสาว สุปรียา มีโม
MISS SUPREEYA MEEMO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
115537384นาง สนธยา ไสยสาลี
MRS. SONTHAYA SAIYASALEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
125537383นางสาว สุชาดา ตาสาย
MISS SUCHADA TASAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
135537381นางสาว ปาลศิริ ศรีรุ่งเรือง
MISS PALSIRI SRIRUNGRUENG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
145536632นางสาว ณัฐชญา น้อยยา
MISS NATCHAYA NOIYA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
155536616นางสาว แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม
MISS SAENGTHIP TANGKATITHAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
165536611นางสาว ณภัทร เลี่ยวไพโรจน์
MISS NAPHAT LIAOWPAIROJ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
175437675นาย วิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง
MR. WIWATCHAI CHANBANCHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
185437674นางสาว สุวิมล นามสว่าง
MISS SUWIMON NAMSAWANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
195436106นางสาว ริสา พุทธนา
MISS RISA POOTTANA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
205436104นางสาว มินตรา พฤกษ์เงิน
MISS MINTRA PRUCKNGERN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
215436087นางสาว ยุพาวดี พิมพ์แพทย์
MISS YUPAWADEE PIMPAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
225337854นางสาว ยุพิน น้อมหนู
MISS YUPIN NOMNOO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
235337853นางสาว ปิยวรรณ งามสวย
MRS PIYAWAN NGAMSUAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
245337851นางสาว อัจฉราภรณ์ เฉลยสุข
MISS ACHARAPORN CHALOEISUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
255337846นางสาว ศิรินันท์ คำสี
MISS SIRINUN KUMSRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
265337839นางสาว รมย์นลิน เขียนจูม
MISS ROMNALIN KEANJOOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
275337836นาย ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
MR. TANAWAT CHAIYAPHONGPACHARA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
285337835นาย โสภณ เกษสำโรง
MR. SOPON KEDSAMRONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
295337058นางสาว กรรณิกา บุญเสริม
MISS GUNNIGA BOONSERM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
305337042นางสาว สุพัตรา กล้าหาญ
MISS SUPATTRA GLAHARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
315236282นางสาว วิมลิน ขาวสนิท
MISS WIMLIN KHAOSANIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
325236279นางสาว สรญา สว่างศรี
MISS SORAYA SAWANGSRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
335037669นางสาว นันทิยา มั่นคง
MISS NUNTIYA MONKONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
345037668นางสาว เสธินี บุญยงค์
MISS SATINEE BOONYONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
355037667นางสาว นันทิภา แก้วลี
MISS NUNTIPA KAEWLEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
365037141นาย พิสิฏธ์ ชินบุตร
MR. PISITH CHINABUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
374937777นางสาว ศิริพร ราชคมน์
MISS SIRIPORN RACHAKHOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
384937775นางสาว สุจิตรา ผิวสว่าง
MISS SUJITTAR PIWESWANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
394937773นาย ศรเพชร มหามาตย์
MR. SORNPET MAHARMART
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
404936422นาย ธีรวิทย์ ผ่านภูวงษ์
MR. Theerawit Phanphoowong
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
414936421นางสาว อินทิรา สุภาเพ็ชร์
MISS INTIRA SUPAPECH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
424837534นางสาว ฐิติมา พึ่มกุล
MISS THITIMA PUEMKUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
434837532นางสาว ณภาพร ทองพูนเพิ่ม
MISS NAPAPORN THONGPOONPERM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
444837531นางสาว สุธิดา พันธุ์สถิตย์วงศ์
MISS SUTIDA PUNSTITWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
454837529นางสาว รังสิมา พัสระ
MISS RANGSIMA PASSARA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)

ภาควิชาระบาดวิทยา

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
16136679นางสาว กนิษฐา หิมมะ
Miss KANITTA HIMMA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข(ภาคพิเศษ) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
26136670นางสาว เสาวลักษณ์ ต้องตา
Miss SAOWALAK TONGTA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข(ภาคพิเศษ) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
36038114นางสาว กสิณา เกษโกวิท
Miss KASINA KESGOWIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
46036319นางสาว ฐิติมา พลบุบผา
Miss THITIMA POLBOOBPHA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
55937132ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ โพธิสาร
Acting SUB-LT. NUTTAWOOT PHOTISAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
65937129นางสาว อัฐสิมา มาศโอสถ
Miss ASSIMA MADOSOD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
75936140นางสาว ธนัชชา ไทยธนสาร
Thanatcha Thaithasand
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
85936136นางสาว นัตยา ตั้งศิริกุล
Miss NATTAYA TUNGSIRIKOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
95936128นางสาว กนกภคพร รวยจินดา
Miss KANOKPAKAPORN RUAYJINDA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
105837408นางสาว ธีราวดี กอพยัคฆินทร์
Miss TEERAVADEE KORPHAYAKKHIN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
115837407นาย บุรัสกร ตรีสกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
125837405นางสาว กรรณิการ์ หมอนพังเทียม
Miss KANNIKA MONPANGTIEM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
135836541พันจ่าเอกหญิง จันทร์เพ็ญ อินทศรี
CPO 1 CHANPEN INTASRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
145836537นางสาว ขวัญธิรา หวังจิตต์
Miss KHWANTIRA WHANGJIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
155836534นางสาว พิมพ์ทิพย์ ดีเมฆ
Miss PIMTHIP DEEMAKE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
165836533นาย กิตติภัทร บุญมา
Mr. KITTIPATH BOONMA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
175836529นางสาว ปริศนา วงหาร
Miss PRISSANA WONGHARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
185737200นาง อริสรา สังขะรมย์
Mrs. ARISSARA SANGKAROM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
195737190นางสาว สุรีย์พร ทรงรูป
Miss SUREEPORN SONGROOP
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
205737189นางสาว จุติพร ศรีแก้ว
Miss JUTIPORN SRIKAEW
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
215737188นาย ฐาปกรณ์ ก้อนทองคำ
Mr. THAPAKORN KONTHONGKUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
225737186นางสาว เจษฎาภรณ์ หารพรม
Miss CHESSADAPORN HARNPROM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
235737181นายสัตวแพทย์ เอกสิทธิ์ ติยานันท์
Dr. EKASIT TIYANUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
245736591นางสาว เพชรรัตน์ บัวเอี่ยม
Miss PHETCHARAT BUA-IAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
255736589นางสาว สุภัทรา โนนคล้อ
Miss SUPATTRA NONKHLOR
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
265736583นาย วีรากร ธิจุมปา
Mr. WEERAKORN THICHUMPA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
275736579นาย เวสารัช วรุตมะพงศ์พันธุ์
Mr. WESARATCH WARUTTAMAPONGPHAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
285736577นางสาว รัศมิ์ชญาณ์ จิระพงษ์
Miss RATCHAYA JIRAPONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
295637672นางสาว สุธาสินี มานพกาวี
Miss SUTASINEE MANOPKAWEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
305637667นาย อนุชา คำส้อม
Mr. ANUCHA KAMSOM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
315637661นาย ภูวสิทธ์ ภูลวรรณ
Mr. PHOOWASIT PHOOLAWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
325636555นางสาว จิดานันท์ กระสัน
Miss CHIDANAN KRASAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
335636554นางสาว สุจิตรา ปัญญา
Miss SUJITRA PUNYA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
345636549นางสาว นิสุไลดา นิโซะ
Miss NISULAIDA NISOH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
355537388นางสาว วันดี บุญราศรี
Miss WANDEE BOONRASRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
365536633นางสาว ณัชภัคร ธนะภัสสร
Miss NUTCHAPUK THANAPHATSORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
375536625พันจ่าเอก นัฐวุฒิ รอดโฉม
CPO 1 NATTAWUT RODCHOM
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
385536621นาย ฐาปกรณ์ เรือนใจ
Mr. THAPAKORN RUANJAI
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
395536620นาย กิติชัย เพียรวัฒนผล
Mr. KITICHAI PIENWATTANAPHON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
405536619นางสาว จิรภา ปาลีกุย
Miss CHIRAPA PALEEKUI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
415536617นางสาว หทัยชนม์ บุญหัตถ์
Miss HATHAICHON BOONHAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
425536613นางสาว นพรัตน์ วิหารทอง
Miss NOPARAT WIHANTHONG
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
435536612นาย วัลลภ วาทะสิทธิ์
Mr. WANLOP WATHASIT
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
445437672นางสาว วรปรีย์ ตั้งสีฟ้า
Miss WARAPREE TANGSEEFA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
455437668นาย วิสิทธิ์ มารินทร์
Mr. WISIT MARIN
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
465436103นางสาว กัญจนา เข่งดี
Miss KANJANA KHANGDEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
475436099นางสาว อัญชลี วราพรมงคลกุล
Miss ANCHALEE WARAPORNMONGKHOLKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
485436096นางสาว ขวัญเรือน ก๋าวิตู
Miss KWANRUEN KAWITU
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
495436095นาง สมหญิง ทิพย์มงคล
Miss SOMYING TIPMONGKOL
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
505436094นาง ธนพร ตู้ทอง
Mrs. TANAPORN TOOTHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
515436086นาง อัชราภร เกษมสายสุวรรณ
Mrs. ACHARAPORN KASEMSAISUWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
525337844นางสาว ปวีณา สิงห์ทิศ
Miss PAWEENA SINGHATID
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
535337843นาย สามารถ พันธ์เพชร
Mr. SAMART PUNPETCH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
545337841นางสาว ธารทิพย์ สังข์สิงห์
Miss THANTHIP SUNGSING
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
555337067นางสาว อนงค์นุช นาคโคกสูง
Miss ANONGNUCH NARKKHOKSUNG
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
565337065นางสาว ณฐนนท์ บริสุทธิ์
Miss NATHANON BORISUT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
575337064นางสาว กฤติกา สราญบุรุษ
Miss KRITTIKA SARANBURUS
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
585337062นางสาว จุฑามาศ คุณธรรม
Miss JUTHAMAT KUNNATHUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
595337055นางสาว วิชุตา บุษบงค์
Miss WICHUTA BUDSABONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
605337052นาย อิทธิพล พลเยี่ยม
Mr. ITTIPOL POLYIAM
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
615337048นางสาว ภัทราภรณ์ สอนคำมี
Miss PATTHRAPON SONKHAMMEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
625337045นางสาว รัตน์สีดา สายทอง
Miss 5337045
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
635337044นางสาว วันเพ็ญ เอี๊ยะเผ่าพันธ์
Miss WANPEN EARPHAOPUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
645337038นาง ชลิดา เกียรติดิลกรัฐ
Mrs. CHALIDA KIATDILOKRAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
655337037นางสาว เด่นนภา ปัดทุม
Miss DENNAPHA PATTHUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
665337035นางสาว อนันตญา ขุนจ่าง
Miss ANANTHAYA KUNJANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
675337034นาย ไชยันต์ ตั๋นปาลี
Mr. CHAIYUN TUNPALEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
685337029นาย รังษีนพดล โถทอง
Mr. RUNGSINOPPADOL THOTONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
695236291นางสาว จริญา แห่งสันเทียะ
Miss JARIYA HANGSANTEA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
705236276นางสาว วรณัน น้อยฉวี
Miss VORANAN ADTHASANGSRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
715236272ร้อยโทหญิง สุจิตรา อร่ามพงษ์
CAPT SUJITTRA POTSATIAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
725136995นางสาว ศุภศิริ อยู่ชู
Miss SUPASIRI YOOCHOO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
735136994นางสาว อนุสรา เจ๊ะสัน
Miss ANUSSARA CHESUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
745136993นางสาว วรางคณา จันทรสุข
Miss WARANGKANA CHANTARASUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
755136992นางสาว จุฑาทิพย์ คงปั้น
Miss JUTATIP KONGPUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
765136990นางสาว พรพนา สมจิตร
Miss PORNPANA SOMJIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
775037152นาย นิติกร ภู่สุวรรณ
Mr. NITIKORN PHOOSUWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
785037150นาย อนันต์ แปลงมาลย์
Mr. ANAN PLANGMAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
795037148นาง สุวิมล พลวรรณ
Mrs. SUWIMOL POLVAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
805037147นางสาว พัฒนาพร สุปินะ
Miss PATTANAPORN SUPINA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
815037146นางสาว จันทิวา พลซา
Miss JUNTIWA PONSA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
824937781นางสาว นงนุช นามวงษ์
Miss NONGNUCH NAMWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
834937780นาย กีรติ ภูมิผักแว่น
Mr. KIRATI POOMPHAKWAEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
844936432นาย ภูวดล กูรมะสุวรรณ
Mr. BHUWADOL KURAMASUWAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
854936431นางสาว กฤติกา บุญมาก
Miss KRITTIKA BOONMARK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
864936430นาย กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง
KANOKSAK WONGPENG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
874936429นางสาว สุดารัตน์ สวัสดิสาร
Miss Sudarat Sawatdisarn
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
884936428นาย วีรพงษ์ ทนุผล
Mr. VEERAPONG TANUPOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
894936427นาย บุญธรรม ดีดวง
Mr. Boontham Deeduang
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
904936426นางสาว วรรณภา ไม้กลาง
Miss WANNAPA MAIKLANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
914936425นางสาว นิภาพร มุงขุนการ
Miss Nipaporn Mungkhunkarn
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
924936424นางสาว ฐิติกา ชูเฉลิม
Miss Thitika Choochalerm
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
934837525นางสาว สุธาสินี จันทรถิระติกุล
SUTASINEE JANTARATIRATIKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
944837524นาย เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
Mr. PADEJSAK CHOBTUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
954837523นางสาว ศิริญาพร ขันทะสอน
Miss 4837523
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
964837522นางสาว เตือนใจ นุชเทียน
Miss TUANJAI NUCHTEAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
974837381นาย ประสิทธิ์ ค้าชัยภูมิ
Mr. PRASIT KACHAIYAPHUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
984837375นาวาตรีหญิง ดวงกมล ฉัตรเงิน
LCdr. DUANGKMOL CHATNGERN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
994837373นางสาว รัตนาภรณ์ บรรดาศักดิ์
Miss RATANAPORN BANDASAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1004837372นาย ธีระ ศิริสมุด
Mr. TEERA SIRISAMUTR
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1014837371นางสาว ยุวดี ดวงเทพ
Miss YUWADEE DUANGTEP
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1024737297นางสาว กัลยาณี ศุระศุรางค์
Miss KUNLAYANEE SURASARANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1034737293นาง พัฒนา เลอศักดิ์สมบัติ
Mrs. PATHTANA LERSAKSOMBAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1044737292นางสาว แสงแก้ว ราชภักดี
Miss SANGKAEW RACHPUKDEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1054737291นาย สาโรจน์ นาคจู
Mr. SAROJ NAKJU
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1064737289เรือโทหญิง นิภามาศ แก้วเลิศ
Lt. NIPAMARD KAEWLOET
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1074737287นางสาว พิมพพิศา พิชญสกุลกาญจน์
Miss PIMPAPISA PICHAYASAKULKARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1084737286นาง ศุลีภรณ์ คงสี
Mrs. SULEEPORN KHONGSEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1094737275นางสาว คนึงนิจ ศรีสละ
Miss KANUNGNIT SRISALA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1104636833นางสาว รุ่งกานต์ อินทวงศ์
Miss RUNGKARN INTHAWONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1114636832นาย จิระชัย จิระธีวี
Mr. JIRACHAI JIRACHEWEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1124636830นางสาว ภรภัทร เตชะตานนท์
Mrs. PARAPAT TECHATANOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1134636828นางสาว นฤมล ฉายแสงเจริญ
Miss NARUMON CHAISANGCHAROEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1144636827นางสาว ประทิน ปิยะนิตย์
Miss PRATIN PIYANIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1154636823นางสาว จิราลักษณ์ นนทารักษ์
Miss JIRALUCK NONTALUCK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1164636822นาง กฤษณี วิชิตกุล
Mrs. KLITSANEE VIJITAGUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1174536368นาง นพรัตน์ มงคลางกูร
Mrs. NOPARAT MONGKALANGGOON
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1184536365นางสาว ดาว เวียงคำ
Miss DAO WEIANGKHAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1194536364นาง มัทนา แอร์แบร์
Mrs. MATTANA HERBER
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1204536361นาย ศุภโชค ทิพยพัฒนกุล
Mr. SUPACHOK TIPAYAPATANAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1214536360นางสาว ฉวีวรรณ พินธุสมบัติ
Miss CHAWEEWAN PINTHUSOMBAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1224536359นางสาว ปราณี ทองใส
Miss PRANEE TONGSAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1234536358นาย พีรพล ชูส่งแสง
Mr. PHIRAPOL CHUSONGSANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1244436102นาย เกษตร ปะทิ
Mr. KASET PATI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1254436101นางสาว สุพัตรา ชายแก้ว
Miss SUPATRA CHAIKAEW
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1264436099นางสาว กิติพร ศรีสำอาง
Miss KITIPORN SRISAMANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1274436098นางสาว รพีพร ศรีติมงคล
Miss RAPEEPORN SRITIMONGKOL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1284436097นางสาว สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
Miss SIRIMA MONGKONSOMRIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1294436095นาย รณชัย สิทธิเลิศ
Miss RONNACHAI SITTILERD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1304436094นาย เสกสรร สวัสดี
Mr. SAKESUN SAWASDEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1314436093นางสาว มธุรส ทิพยมงคลกุล
Miss MATHUROS TIPAYAMONGKHOLGUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1324336244นางสาว กรุณา ศรีชวนใจ
Miss KARUNA SRIPUANJAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1334336241นางสาว ศิริกัลยานี มีฤทธิ์
Miss SIRIKALAYANEE MEERITTHI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1344336240นาง ปริศนา ปทุมอนันต์
Mrs. PRISANA PATOOMANUNT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1354336238นาง เกษณี กลัดพวง
Mrs. KESANEE KLADPHUANG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1364336237นางสาว พจนา ลาภยิ่ง
Miss POJANA LAPYING
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1374336236นางสาว ปัทมา ขอบจิต
Miss PATTAMA KHOBJIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1384336234นาง ชูดี ฤทธิชู
Mrs. CHUDEE RITTICHU
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1394237209ภ.ญ. สุมาลัย วิวัฒน์คุณูปการ
Pharmacist SUMALAI WIWATKUNOOPAKARN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1404237207นาย มานิจ ชนินพร
Mr. MANIT CHANINPORN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1414237206ร.ท.หญิง สุชาดา วงษ์สะอาด
1LT SUCHADA VONGSAARD
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1424237205นางสาว นิอร อริโนทัย
Miss NIORN ARIYOTHAI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1434237204นาง วรกร ไหมอุ้ม
Mrs. VOLAKORN MAIUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1444136344นางสาว พิรัลรัตน์ โพธิ์ทอง
Miss PIRALRAT POTHONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1454136343นางสาว อาภาพร กฤษณพันธ์
Miss APAPORN KITSANAPUN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1464136342นาย บุญเลิศ บุตรจันทร์
Mr. BOONLERT BUTCHAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1474136341นาย ธวัชชัย อภิเดชกุล
Mr. TAWATCHAI APIDASKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1484136340นางสาว ดวงเนตร โถนิมิตร์
Miss DOUNGNATE TONIMIT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1494036602นางสาว อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์
Miss ATCHAREEYA ANUEGOONPIPAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1504036601นาง อรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล
Mrs. ORAPORN DAMRONGWATTANAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1514036600นางสาว วันเพ็ญ บุญประเสริฐ
Miss WANPEN BOONPRASERT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1524036599นางสาว มนสิน แย้มสกุล
Miss MONSIN YAMSAKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1533936054นางสาว อรวรรณ เรืองสนาม
Miss ORAWAN RUENGSANAM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1543936053นางสาว สุกัญญา จงถาวรสถิตย์
Miss SUKANYA CHONGTHAWONSATID
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1553936052นางสาว ศิริพร เหลืองกอบกิจ
Mrs. SIRIPORN LEINGKOBKIJ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1563936049นางสาว พัชราวดี ดวงศรี
Miss PHACHARAWADEE DUANGSRI
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1573936048นางสาว พิทยา สิงโตทอง
Mrs. PITTAYA SINGTOTONG
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1583936047นางสาว นิรวรรณ กิตติธรกุล
Miss NIRAWAN KITTITORNKUL
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1593936045นาย เกียรติก้องไกร บุญนำ
Mr. KEATKONGKRAI BUNNUM
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1603836711นางสาว อุบล ทองช่วย
Miss UBON THONGCHOWY
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1613836710นางสาว อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ
Miss UTHAITHIP RAKCHANYABAN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1623836709นางสาว แสงเดือน บุญเจริญ
Miss SANGDUEAN BOONCHAROEN
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1633836706นางสาว นิตยา เอกวัฒน์
Miss NITAYA AKAWAT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1643736372นาง สุนีย์ เนตรภิญโญ
Mrs. SUNEE NATEPINYO
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1653736371นางสาว สุดา สมบัติโยธา
Miss SUDA SOMBATYOTHA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1663736370นางสาว สุขสันต์ จิตติมณี
Mr. SUKSONT JITTIMANEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1673736369นางสาว สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี
Miss SUKANYA SUPUDOMMUNGMEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1683736368นางสาว ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์
Miss SIRILUK APIVANICH
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1693736367นางสาว ศิรินภา วังมณี
Miss SIRINAPHA WUNGMANEE
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1703736366นาง วันทนา สิปิยารักษ์
Mrs. WANTANA SIPIYARAK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1713736365นางสาว วรรณวิมล ฤดีนิยมวุฒิ
Miss WANVIMON RDEENIYOMVOT
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1723736364นาง วรรณภา เกิดปัญญา
Mrs. Wannapa Keodpanya
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1733736363ร.อ.หญิง นิรัติศัย น้อยบุญสุก
CAPT NIRATISAI NOIBOONSOOK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)
1743736362นางสาว จิรวัฒน์ ศานติสุข
Miss CHIRAWAT SANTISUK
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาระบาดวิทยา)

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
15437986นาง สมหญิง ทิพย์มงคล
Miss SOMYING TIPMONGKOL
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้่อม)

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
15336752นาย อนุชิต วรกา
MR. ANUCHIT WORRAKA
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์(ภาคปกติ))

ภาควิชาอนามัยชุมชน

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
15208073พันจ่าเอก นัฐวุฒิ รอดโฉม
CPO 1 NATTAWUT RODCHOM
KOON 60วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (อนามัยชุมชน)
22408.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม
Asst. Prof. Angsana Boonthum
33วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) (อนามัยชุมชน)

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#รหัส น.ศ.ชื่อรุ่นหลักสูตร
14408092นางสาว กนกภคพร รวยจินดา
Miss KANOKPAKAPORN RUAYJINDA
52วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)