สถิติการบันทึกข้อมูล

ปี 2021 (2564)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข734 รายการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา63 รายการ
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา2 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา33 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล68 รายการ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1,044 รายการ
รวม1,944 รายการ

ปี 2019 (2562)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา1 รายการ
รวม1 รายการ

ปี 2018 (2561)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาอนามัยครอบครัว176 รายการ
รวม176 รายการ

ปี 2015 (2558)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข2 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา91 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา41 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม46 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล31 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์14 รายการ
ภาควิชาอนามัยครอบครัว18 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน54 รายการ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 รายการ
รวม298 รายการ