สถิติการปรับปรุงข้อมูล

ปี 2022 (2565)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1 รายการ
รวม1 รายการ

ปี 2021 (2564)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข734 รายการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา63 รายการ
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข20 รายการ
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา57 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา173 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม1 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล124 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน1 รายการ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2,058 รายการ
รวม3,232 รายการ

ปี 2020 (2563)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาโภชนวิทยา25 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน10 รายการ
รวม42 รายการ

ปี 2019 (2562)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาจุลชีววิทยา184 รายการ
ภาควิชาชีวสถิติ129 รายการ
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา55 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา1 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา54 รายการ
ภาควิชาอนามัยครอบครัว2 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน442 รายการ
รวม867 รายการ

ปี 2018 (2561)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาอนามัยครอบครัว212 รายการ
รวม212 รายการ

ปี 2017 (2560)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล5 รายการ
รวม5 รายการ

ปี 2016 (2559)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1 รายการ
รวม1 รายการ

ปี 2015 (2558)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ1 รายการ
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข6 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา91 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา32 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม47 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล27 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์14 รายการ
ภาควิชาอนามัยครอบครัว18 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน54 รายการ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 รายการ
รวม291 รายการ

ปี 2012 (2555)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาอนามัยครอบครัว12 รายการ
รวม12 รายการ

ปี 2009 (2552)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม1 รายการ
รวม1 รายการ

ปี 2008 (2551)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม4 รายการ
รวม4 รายการ

ปี 2007 (2550)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข26 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา7 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม7 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์6 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน4 รายการ
รวม50 รายการ

ปี 2006 (2549)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ1 รายการ
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข1 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา5 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม8 รายการ
รวม15 รายการ

ปี 2005 (2548)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ3 รายการ
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข16 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา6 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา1 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม18 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล1 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์8 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน2 รายการ
หลักสูตร ส.ม.2 รายการ
รวม57 รายการ

ปี 2004 (2547)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข2 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา3 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม4 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล12 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์4 รายการ
หลักสูตร ส.ม.2 รายการ
รวม27 รายการ

ปี 2003 (2546)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข3 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา5 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา1 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม37 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์2 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน5 รายการ
รวม53 รายการ

ปี 2001 (2544)

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ1 รายการ
รวม1 รายการ

ปี ไม่ระบุปี

ภาควิชาจำนวน
ภาควิชาชีวสถิติ105 รายการ
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข583 รายการ
ภาควิชาโภชนวิทยา837 รายการ
ภาควิชาระบาดวิทยา1 รายการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม594 รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล90 รายการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์1,436 รายการ
ภาควิชาอนามัยชุมชน10 รายการ
หลักสูตร ส.ม.39 รายการ
รวม3,695 รายการ