ผู้บริหารจัดการข้อมูล
ผู้จัดการข้อมูลระดับคณะฯ
#1 ธัญญารัตน์ สุนทร thanyarat.soo@mahidol.ac.th ยังไม่ระบุภาควิชา
#2 ผู้ดูแลข้อมูลระบบ chakkapan.cha@mahidol.ac.th ยังไม่ระบุภาควิชา
#3 วงเดือน พัฒโก wongduen.pat@mahidol.ac.th ยังไม่ระบุภาควิชา
#4 วีณา บุรวิชเกษตรกร vna.bur@mahidol.ac.th ยังไม่ระบุภาควิชา
ผู้จัดการข้อมูลระดับภาควิชา
#1 chakkapan.cha@mahidol.edu chakkapan.cha@mahidol.edu ทดสอบระบบ
#2 ทัศนีย์ รวิวรกุล tassanee.raw@mahidol.ac.th ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
#3 นาตาชา ปานทอง natacha.pan@mahidol.ac.th ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
#4 สุภาพร ยุญชานนท์ supaporn.yun@mahidol.ac.th ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
#5 ณัฐภัสสร ศรีคง natphatsorn.sri@mahidol.ac.th ภาควิชาจุลชีววิทยา
#6 มงคล อักโข mongkol.akk@mahidol.ac.th ภาควิชาชีวสถิติ
#7 พิศมัย มณีแจ่มใส pissamai.mar@mahidol.ac.th ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
#8 สุนิสา คำบุญศรี sunisa.kub@mahidol.ac.th ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
#9 วินิจ คำผา winij.kum@mahidol.ac.th ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
#10 สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร sirilak.dus@mahidol.ac.th ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
#11 อัญชนา เกิดปัญญา uanchana.keo@mahidol.ac.th ภาควิชาระบาดวิทยา
#12 เปรมประภา นุตโรจน์ premprapa.nut@mahidol.ac.th ภาควิชาระบาดวิทยา
#13 ธนกฤต เนียมหอม thanakrit.nea@mahidol.ac.th ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
#14 ธนวรรณ จินดา tanawan.jin@mahidol.ac.th ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
#15 นางสาวธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค thanathorn.chu@mahidol.ac.th ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
#16 ศิราณี ศรีใส siranee.sre@mahidol.ac.th ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
#17 กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ kamonwat.nak@mahidol.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
#18 ชนม์ปุญญ์ แย้มมา chonnapoon.yae@mahidol.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
#19 นภัทร อังกุรรัชต์ nhapat.ang@mahidol.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
#20 ประไพ ฆ้องแก้ว prapai.kho@mahidol.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
#21 ปริชาติ ศรีสุวรรณ parichat.sri@mahidol.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
#22 อนุชิต วรกา anuchit.wor@mahidol.ac.th ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
#23 อรัญญา จันทร bu.phhe@gmail.com ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
#24 patthaporn.pru@mahidol.ac.th patthaporn.pru@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยครอบครัว
#25 นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง kanasap.taw@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยครอบครัว
#26 สิทธิชัย ทองวร sittichai.tho@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยครอบครัว
#27 สุจิตตา ผาติบัณฑิต suchitta.pha@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยครอบครัว
#28 angsana.boo@mahidol.ac.th angsana.boo@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยชุมชน
#29 กิตติพงศ์ พลเสน kittipong.pon@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยชุมชน
#30 นางสาว เพชรีภรณ์ ศรีบุศกร petchareeporn.sri@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยชุมชน
#31 นิภัทรา เทพนิมิตร niphatthra.the@mahidol.ac.th ภาควิชาอนามัยชุมชน
#32 ก้องปพันธุ์ เหลืองอมรไพศาล thitipan.lan@mahidol.ac.th ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
#33 พนิตนาฏ จักรเพชร panitnart.jak@mahidol.ac.th ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
#34 วรกมล บุณยโยธิน vorakamol.boo@mahidol.ac.th ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
#35 ศรีวรรณ พรมกัณฑ์ sriwan.pro@mahidol.ac.th ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
#36 พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า promluck.san@mahidol.ac.th ภาควิชาโภชนวิทยา
#37 ยุพดี รักษ์มณี yupadee.rak@mahidol.ac.th ภาควิชาโภชนวิทยา
#38 สิริกัญญา โตรักษา sirikunya.tor@mahidol.ac.th ภาควิชาโภชนวิทยา
#39 สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์ supaporn.kos@mahidol.ac.th ภาควิชาโภชนวิทยา
#40 จิรายุส สุทธินันตการ chirayus.sut@mahidol.ac.th หลักสูตร ส.ด.
#41 สิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร siriluk.iam@mahidol.ac.th หลักสูตร ส.ด.
#42 กฤติญา โฉมงาม krittiya.cho@mahidol.ac.th หลักสูตร ส.ม.
#43 ปิยธิดา เลิศพวงสุดา piyatida.lea@mahidol.ac.th หลักสูตร ส.ม.
#44 เกียรติศักดิ์ อินทร์บุญ kiattisak.inb@mahidol.ac.th หลักสูตร ส.ม.